ข้อความผิดพลาด

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ใน menu_set_active_trail() (บรรทัด 2404 ของ /var/www/vhosts/rittiya.ac.th/httpdocs/includes/menu.inc)

กลุ่มบริหารงบประมาณ

    

กลุ่มบริหารงบประมาณมุ่งพัฒนาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง  โปร่งใส ตรวจสอบได้

บริหารจัดการอย่างถูกต้องตามระเบียบด้วยระบบการมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรของโรงเรียน

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนได้รับผลประโยชน์สูงสุด

3. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

                                                             บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ

                                                                    

                                                                        นายสน    ปัญญา                                                                                                                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

                                                                         ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

                                                                           

                                         นางเสาวลักษณ์     ศิลประเสริฐ         นางวราภรณ์     เรืองพัฒนทวี            

 สำนักงานผูอำนวยการ                              

                                     

     นางสาวนันทวัน  พักรกรึก      นางสาวนิศากร  เกลาหเรืองรองกุล       นางสาวณัฏฐียา   ลำภูศรี  

สำนักงานรองผู้อำนวยการ                          

                                    

นางสาวจริยา      นาทมพล      นางสาวจิราภรณ์   จันทร์เต็ม      นางสาวศศิกร     สวนกำจัด       นางสาวนริน      คำแน่น 

งานแผนงาน                                                       

                                   

       นางพจนี  แก้วสมจิต            นางจารุภรณ์  บรรจงศิริ              นางสาววิชชุตา  ประดิษฐ์       นางสุวรีย์  ประกอบบุญ

       

    นางสาวนันทิยา ภูมิไทยสงค์  

 งานบริการการเงินและบัญชี                                   

                                           

   นางสาวลักษณ์  ศิลปีะเสริฐ          นางสาวศิรินภา      คุ้มจั่น                นางชุลีพร   เดชพร         นายพงษ์พันธ์  พรมทอง 

                 

    นางสาวพรศิริ  ไกรดิษฐ์         นางสาวสุพรรณี ชะเอมเทศ      

งานสารบรรณ                                     

                                                

นางสาวอรชุมา ยงพัฒนจิตร        นางสาววัชราภรณ์  สายวงค์        นางวงเดือน  วาเรืองศณี    นางสาวกัลยาณัฐ ไกรโชค 

      

     นายณัฐพล  อุบลรัตน์        

งานประกันคุณภาพ

                                        

นางประภัสสร    ผงทอง                    นางสาวรุ้งนภา   สุดสระ               นายอนุรักษ์    แสงงาม         นายวิทิต    ไสยลิตย์                                 

งานบริหารพัสดุและทรัพย์                                            

                                     

 นายสิทธิพงษ์  เมืองโครต                  นายไพฑูรย์  ขุนทอง            นางปัทมา  จิตรปรีดา             นางกุลญาดา  ลำไย  

งานตรวจสอบภายใน-งานควบคุมภายใน

                                     

นางสาวจินตนา  ทัพวัน             นางสาวชัชมาศ  สุดจำ        นางสาวศศิกร  สวนกำจัด        นางสาวจิราภรณ์   จันทร์เต็ม                                                                 

งานสารสนเทศ

                                

นางสาวสุนันทา    กมลผาด     นางสาวศิริพร      พ่วงพิศ         นางสาวนลิน  คำแน่น         นางสาวจุฑารัตน์ วรรณพริ้ง  

งานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน                         

                              
นางจีรวัฒน์      นัยชิต                นางสาวขจรวรรณ์ จ่ายพัฒน์     นางมนฑวรรณ  แสงนนท์

งานยานพาหนะ

                  

 นายอาทิตย์    อ่อนพุธา        นายพรเทพ     กลิ่นด่านกลาง 

งานสวัสดิการ 

                 

นายพงษ์พันธ์    พรมทอง      นางสาวจิราภรณ์  จันทร์เต็ม                                                                      

                                                            

เป้าหมายที่ 1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้

1. พัฒนางานเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

    วัตถุประสงค์  - เพื่อพัฒนางานให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส

2. พัฒนาการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

    วัตถุประสงค์  - เพื่อจัดสรรงบประมาณไปสู่ผู้เรียน

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ

    วัตถุประสงค์  - เพื่อให้การปฏิบัติงานมีศักยภาพสูง

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้

1. ระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

    วัตถุประสงค์  - เพื่อเพิ่มโอกาศทางการศึกษาและการเรียนรู้

                      - เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียน 

เป้าหมายที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม

1 เบญจภาคี

- คณะกรรมการสถานศึกษา

- คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

- สมาคมผู้ปกครองและครู

- สมาคมศิษย์เก่า

- โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

   วัตถุประสงค์   - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการจัดการโรงเรียน

                      - เพื่อมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

ปีการศึกษา 2560

รับลงทะเบียนห้องเรียนพิเศษ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560

   

ปีการศึกษา 2560

- สาธารณูปโภค 2560

- สาธารณูปโภค 2561

- พัสดุครุภัณฑ์

ปีการศึกษา 2559
1. รับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่1
2. รับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2
3. ผ้าป่าการศึกษา