ข้อความผิดพลาด

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ใน menu_set_active_trail() (บรรทัด 2404 ของ /var/www/vhosts/rittiya.ac.th/httpdocs/includes/menu.inc)

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม ยึดแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีศักยภาพเป็นพลโลก พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

       จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาเต็มตามศักยภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล สามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาค้นคว้าและรู้เท่าทันสถานการณ์โลก กำหนดและดำเนินการ ควบคุม กำกับ ประเมินผลและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

      1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ค้นคว้าพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสถานการณ์โลก
      2. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
      3. โรงเรียนมีการติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบตามมาตรฐานการศึกษา
      4. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

 

                                             

                          

                        

                          

                         

                      

                       

                       

                       

                                          

จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ ระดับวุฒิการศึกษา และวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2560

         

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

โครงงานพัฒนาครูระบบงานบุคลากร

1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 1
2. กิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียน ชั้น ม.4
3. กิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์
4. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ 
5. กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
6. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
7. กิจกรรมวันเชิดชูเกียรติ 
8. กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 
9. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขนักเรียนเป็นรายบุคคล
10. กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองและผู้ปกครองโฮมรูม
11. การทำคู่มื่อนักเรียน, การทำบัตรประจำตัวนักเรียน, การทำหนังสืออนุสรณ์
12. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
13. ปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ห้องงานบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
14. กิจกรรมจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
15. จัดซื้อครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล