ข้อความผิดพลาด

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ใน menu_set_active_trail() (บรรทัด 2404 ของ /var/www/vhosts/rittiya.ac.th/httpdocs/includes/menu.inc)

กลุ่มบริหารทั่วไป

 

   กลุ่มบริหารทั่วไปมุ่งมั่น สนับสนุน การให้บริการทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล. 

  1. สนับสนุนให้โรงเรียนสนับสนุนการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

  2. กระตุ้นให้นักเรียนมีความรู้ เต็มศักยภาพในการเข้าร่วมการแข่งขัน และทำงานร่วมกันในระดับสากล

  3. ทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อความสะดวกในการเรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพและจริยธรรมของนักเรียน

  4. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านการศึกษาแก่นักเรียนในทุกแง่มุมของศักยภาพ

  5. ส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุน เครือข่ายทางวิชาการทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการศึกษา

1. ระบบการจัดการเพื่อการพัฒนา สร้างสถานที่สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ปลอดภัยมีความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
2. นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับการพัฒนาขึ้นในสโมสรสุขภาพ สุขภาพจิตพร้อมที่จะเรียนรู้ 3. ระบบการจัดการสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของนักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชน

สำนักงานคณะผู้ บริหาร ทั่วไป

รับผิดชอบด้านต่างๆดังต่อไปนี้
     1.1 พัฒนาแผนการพัฒนางาน / โครงการ แผนปฏิบัติการและปฏิทินที่เสนองบประมาณรองผู้แทนกลุ่มเป็น
     1.2 แหล่งจัดหาที่จำเป็นในสำนักงานบริหารทั่วไป
     1.3 การเตรียมการ - หนังสือโอน การจัดประเภทเอกสารและหนังสือของสำนักงาน เอกสารคือระบบที่สามารถค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
     1.4 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องของเอกสารอย่างรวดเร็วและทันเวลา
     1.5 เอกสารของกลุ่มผู้บริหารรับผิดชอบและติดตามการเก็บรวบรวมไฟล์ในเรื่อง
    1.6 พิมพ์เอกสารและจัดระเบียบเอกสารต่างๆของกลุ่มผู้บริหารทั่วไปเช่นข้อความ แบบสอบถามการสำรวจการประเมินผลของกฎระเบียบและคำสั่ง
     1.7 การประสานงานและความร่วมมือกับการบริหารงานของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือและความมุ่งมั่นของเราที่จะดำเนินการตามแผน
     1.8 การประเมินผลและการปฏิบัติในการรายงานสรุปประจำ ปีที่
     1.9 ทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มผู้จัดซื้อจัดจ้างทั่วไปฝ่ายบริหาร
      2.1 ประสานงานในฝ่ายบริหารทั่วไปจัดทำจัดหาวัสดุศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา มาร์เซย์ต้องการซ่อมแซมอาคาร โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับความเสียหาย ประสานงานกับอุปกรณ์การเรียน   
      2.2 ควบคุมการควบคุมพื้นที่โฆษณา วัสดุที่ยืมมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและ
      มีการจัดทำแนวทางและแบบฟอร์มรายงานที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการให้บริการ
      2.4 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษา ทนทานต่อการใช้งานได้นาน
      2.5 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      2.6 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มผู้บริหารสารสนเทศ
       3.1 การวางแผน / โครงการ และการใช้ทรัพยากรในข้อมูลของ Group General Management
       3.2 ประสานความร่วมมือด้านข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์เพื่อรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อสะท้อนถึงปัญหาความต้องการ
       3.3 รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานนโยบายโรงเรียนในแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
      3.4. มีความสามารถในการวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนางานต่อไป
      3.5 ร่วมมือกับข้อมูลของโรงเรียน การจัดการทั่วไป
      3.6 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
      3.7 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มวางแผน (General Planning)
     4.1 การพัฒนาแผนการประสานงาน (Coordination Plan) แผนงาน / กลุ่มจัดการโครงการปฏิทินการจัดการทั่วไปงบประมาณที่เสนอให้
      4.2 พิจารณากลุ่มบริหารโครงการ / โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานของโรงเรียนเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาและการปฏิรูป
     4.3 ดูแลงาน / โครงการ การดำเนินงานตามแผนงาน
     4.4 ประสานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุ่มงานเพื่อนำเทคโนโลยีมาจัด
     ทำรายงานสรุปการประเมินผล 4.5 ฉบับที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ / โครงการ
     4.6 ปฏิบัติการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้        
1.  วางแผนกำหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แม่บ้านทำความสะอาด        
2.  วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบ   เช่น  ห้องเรียน  ห้องบริการ  ห้องพิเศษให้เพียงพอ  กับการใช้บริการของโรงเรียน
3.  จัดซื้อ  จัดหาโต๊ะ เก้าอี้  อุปกรณ์การสอน  อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียน  ห้องบริการห้องพิเศษ ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา
4.  จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร  ติดตั้งในที่ที่ใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทันที
5.  จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน  ตกแต่งอย่างสวยงาม  เป็นระเบียบ  ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี  ดูแลสีอาคารต่าง ๆให้เรียบร้อย  มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ 
6.  ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่  ครุภัณฑ์  โต๊ะ  เก้าอี้ และอื่น ๆให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย
7.  ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน  ห้องน้ำ  ห้องส้วม  ให้สะอาด  ปราศจากกลิ่นรบกวน
8.  ติดตาม  ดูแลให้คำแนะนำในการใช้อาคารสถานที่  โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษาทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน
9.  ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ
10.  ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยนำข้อเสนอแนะ  มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์และความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน
11.  อำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก  รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จัดทำสถิติการให้บริการและรวบรวมข้อมูล       
12.  ประเมิน สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีการศึกษา       
13.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
สถิติการเบิกใช้อุปกรณ์ คลิ๊ก

14. ภาพอาคารสถานที่ และข้อมูลการก่อตั้งอาคารทั้งหมด คลิ๊ก !! goo.gl/nknXqf

แผนผังอาคารโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ชมภาพแบบเต็ม คลิก !!

แผนผังตึก-อาคาร แบบเต็ม

แผนผังอาคารเรียนปีการศึกษา 2561

ข้อมูลการใช้ห้องเรียนในอาคารเรียนปีการศึกษา 2561


งานโภชนาการ

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้

1. จัดทำแผนงานพัฒนางาน/โครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร  เพื่อจัดสรรงบประมาณ        
2.  จัดซื้อ  จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา
3.  กำหนดข้อปฏิบัติและติดตามการใช้น้ำ  ใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างประหยัด
4.  จัดบริการและติดตามการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า
5.  มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่ม น้ำใช้ เครื่องกรองน้ำ หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน
6.  จัดทำป้ายคำขวัญ  คำเตือน  เกี่ยวกับการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์
7.  ร่วมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน   อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า  ใช้โทรศัพท์
8.  สำรวจ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่ชำรุด
9.  ซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดี  และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา
10.  ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
11.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

งานประชาสัมพันธ์

 

Facebook งานประชาสัมพันธ์ คลิก!!ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

แผนผังการบริหารงานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
    ---- งานพิธีการ - พิธีกร---- งานจัดทำเอกสาร – จุลสารเผยแพร่
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดประสงค์ของโรงเรียน
2. ประสานงาน ร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์
3. ต้อนรับและบริการผู้มาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียน
4. ต้อนรับและบริการผู้ปกครองหรือแขกผู้มาติดต่อกับนักเรียนและทางโรงเรียน
5. ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าวทางราชการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ
6. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน
7. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียน
8. เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และชื่อเสียงของโรงเรียนทางสื่อมวลชน
9. จัดทำเอกสาร – จุลสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร  รายงานผลการปฏิบัติงานและความเคลื่อนไหวของโรงเรียนให้นักเรียนและบุคลากรทั่วไปทราบ
10. รวบรวม  สรุปผลและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และจัดทำรายงานประจำปีของงานประชาสัมพันธ์
11. งานเลขานุการการประชุมครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


 

งานพยาบาลและอนามัย  
แผนผังการบริหารงานพยาบาลและอนามัย
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
---- การปฐมพยาบาล
---- ตรวจสุขภาพและติดตามผล
---- ป้องกันโรคและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
---- ส่งเสริมสุขอนามัย
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การดำเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
2. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการดำเนินงานด้านอนามัยโรงเรียน
3. ควบคุม  ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ
4. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที
5. จัดหายาและเวชภัณฑ์  เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
6. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และนำส่งโรงพยาบาลตามความจำเป็น
7. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง
8. จัดทำบัตรสุขภาพนักเรียน ทำสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ำหนักและส่วนสูงนักเรียน
9. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง
10. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย
11. แนะนำผู้ป่วย  ญาติ  ประชาชนถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค ให้ภูมิคุ้มกันโรค
12. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน
13. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
14. ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่โอกาส
15. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรม ชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข
16. จัดทำสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดทำรายงานประจำภาคเรียน ประจำปีของงานอนามัย
17. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผลการตรวจสุขภาพนักเรียน ข้อมูลสถิติ ปีการศึกษา 2558-2559-2560 คลิก!!! ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon health

 

 

กลุ่มงานโสตทัศนศึกษา 

หน้าที่และความรับผิดชอบ Facebook งานโสตทัศนศึษา คลิก!! ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

1. จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการ ปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อเสนอผู้บริหารจัดสรรงบประมาณ
2. จัดหาทรัพยากรที่ใช้ในงานโสตทัศนศึกษา เช่น อุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ 
และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอกับความต้องการและอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัย
3. จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตฯ ให้เป็นปัจจุบัน
4. จัดห้องโสตทัศนูปกรณ์ ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย จูงใจให้เข้าไปใช้บริการ
5. จัดระเบียบการใช้ห้องโสตทัศนูปกรณ์และยืมวัสดุอุปกรณ์ให้ชัดเจน
6. ซ่อมบำรุง รักษาโสตทัศนอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ดี
7. บันทึกภาพกิจกรรมของโรงเรียนทั้งภายในและ ภายนอกโรงเรียน
8. สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
9. อำนวยความสะดวกในการที่โรงเรียนมีการประชุม อบรม สัมมนาในโอกาสต่าง ๆ และการให้บริการชุมชน หน่วยงานที่มาใช้บริการ
10. จัดทำสถิติการใช้บริการ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

- การประชุมภารโรงทุกวันเวลา 8.10 น.