กลุ่มบริหารวิชาการ

 

   


                                                   

                                                  


จำนวนนักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปีการศึกษา 2558 - 2560

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O - NET) ปีการศึกษา 2558 - 2559

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2558 - 2560

ผลการประเมิน อ่าน คิด วิเคราะห์ 

          ปีการศึกษา 2558

           ปีการศึกษา 2559

           ปีการศึกษา 2560

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          ปีการศึกษา 2558

           ปีการศึกษา 2559

           ปีการศึกษา 2560