การงานอาชีพและเทคโนโลยี

"ก้าวนำ  ทำจริง อิงวิถีไทย ใช้เทคโนโลยี มีจิตสำนึก

ปลูกจิต  ค่านิยม 12 ประการ"

         * เพื่อให้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วยดี

        * เพื่อให้ฝึกปฏิบัติและมีเจคติที่ดีต่องานอาชีพพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทางอาชีพและเทคโนโลยี

        * เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเทคโนโลยีสมัยใหม่

        * เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจในเรื่องอาชีพและเทคโนโลยี ไปใช้ให้เกิดอาชีพในการดำรงชีวิต