การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารูปแบบ การประเมินแบบองค์รวม(Holistic Assessment)

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารูปแบบ การประเมินแบบองค์รวม(Holistic Assessment) ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ
- ดร. วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
- ดร. สุมนา ธิกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
- ดร. กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ อาจารย์วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
- ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)