การอบรม/ประชุม/สัมนา ของบุคคลกรภายในกลุ่มสาระฯ

หัวข้อ

วันที่

หน่วยงาน

สถานที่

ครูที่เข้าร่วม

หมายเหตุ

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง "การสร้างอุปกรณ์ในการแสดงนาฏศิลป์ไทย"

22 มีนาคม 2560

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

1. นางกนกอร รื่นวุฒิ
2. นางสาวฐิติกา ไวคกุล

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี"

3 - 4 ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์

 

ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

13 - 16 มีนาคม 2560

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพมหานคร

1. นางสาวกรรณิกา จันทะเกิด
2. นายวาทิน สินชู

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน และการแสดงดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนและเพลงพระราชนิพนธ์

11 - 13 มิถุนายน 2560

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

1. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์