การอบรม/ประชุม/สัมนา ของบุคคลกรภายในกลุ่มสาระฯ

หัวข้อ

วันที่

หน่วยงาน

สถานที่

ครูที่เข้าร่วม

หมายเหตุ

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง "การสร้างอุปกรณ์ในการแสดงนาฏศิลป์ไทย"

22 มีนาคม 2560

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

1. นางกนกอร รื่นวุฒิ
2. นางสาวฐิติกา ไวคกุล

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี"

3 - 4 ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์

 

ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

13 - 16 มีนาคม 2560

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพมหานคร

1. นางสาวกรรณิกา จันทะเกิด
2. นายวาทิน สินชู

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน และการแสดงดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนและเพลงพระราชนิพนธ์

11 - 13 มิถุนายน 2560

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

1. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา

20 กรกฎาคม 2560

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

1. นายโชติพงษ์  วิมะลิน
2. นางเหมวรรณ  เจริญศรี
3. นางสาวรวิวรรณ  ชัยมงคล
4. ว่าที่ร้อยตรีศิรภพ  ชำนาญดี
5. นางกนกอร  รื่นวุฒิ
6. นางสาวนันทวัน  พักรกรึก
7. นางจิราภรณ์  พันธุ์เพชรายุธ
8. นางสาวฐิติกา  ไวคกุล
9. นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์
10. นางสาวกรรณิกา  จันทะเกิด
11. นายวาทิน  สินชู

 

วงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียน

4 สิงหาคม 2560

สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะดุริยางคศาสตร์ อาคาร11 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

1. นางสาวกรรณิกา  จันทะเกิด

 

โครงการอบรมสัมนาดนตรีด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เรื่อง "แปรให้ถูกหลัก ปรับให้ถูกทาง"

9 สิงหาคม 2560

สาขามานุษยดุริยางควิทยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ห้องประชุม ดร.กำธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ชั้น 14 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

1. นางสาวฐิติกา  ไวคกุล
2. นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Obec Training) ต่อยอดแนวคิดจาก STEM สู่ STEAM Approch

20 สิงหาคม 2560

บริษัท นานมีบุกส์ อินโนเวชั่น จำกัด

บริษัท นานมีบุกส์ อินโนเวชั่น จำกัด

1. นายวิวรรธน์  ศรีวีระชัย

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยกระบวนการ GPAS สำหรับครูมัธยมศึกษา (แบ่งกลุ่ม 8 สาระการเรียนรู้) รุ่นที่ 04 หลักสูตร 60200036

16 - 17 กันยายน 2560

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พ.ว.)

โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

1. ว่าที่ร้อยตรีศิรภพ  ชำนาญดี
2. นางเหมวรรณ  เจริญศรี
3. นายโชติพงษ์  วิมะลิน
4. นางสาวฐิติกา  ไวคกุล
5. นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ยอดคนยอดครูวงโยฯ ในศตวรรษที่ 21 (ทั่วไป)

16 กรกฎาคม 2560 

ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาคารจุฬาภรณ์พิศาสศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. นางสาวกรรณิกา  จันทะเกิด

 

การอบรมหลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับทักษะพัฒนาการจัดการศึกษาในสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่นโยบายประเทศไทยยุค 4.0

12 - 13 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

1. นางสาวนันทวัน  พักรกรึก

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาครูสู่การเลื่อนวิทยฐานะ"

6 - 7 มีนาคม 2561

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

1. นายโชติพงษ์  วิมะลิน
2. นางเหมวรรณ  เจริญศรี
3. นางสาวรวิวรรณ  ชัยมงคล
4. ว่าที่ร้อยตรีศิรภพ  ชำนาญดี
5. นางกนกอร  รื่นวุฒิ
6. นางสาวนันทวัน  พักรกรึก
7. นางจิราภรณ์  พันธุ์เพชรายุธ
8. นางสาวฐิติกา  ไวคกุล
9. นายวิวรรธน์  ศรีวีระชัย
10. นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์
11. นางสาวกรรณิกา  จันทะเกิด
12. นายวาทิน  สินชู

 

การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เรื่อง Green ASIA and Sustainability Forum : Ageing Society Development for Active and Productive Ageing

8 - 9 มิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. นายวิวรรธน์  ศรีวีระชัย

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ (PIM Train The Trainer Program) ครั้งที่ 104 ตอน "มิติใหม่แห่งการพัฒนาครูผู้นำยุค 4.0 สู่โรงเรียนมืออาชีพ"

20 มิถุนายน 2561

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 Convention Hall 2 ชั้น 3  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี

1. นางกนกอร  รื่นวุฒิ

 

การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์พระราชา” เพื่อบูรณาการจัดการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0

4 - 5 สิงหาคม 2561

หน่วยพัฒนาครู หจก.บี.พี. เพื่อการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา

โรงแรมเมาท์เท่นบีช พัทยา

1. นางเหมวรรณ  เจริญศรี
2. นางสาวฐิติกา  ไวคกุล
3. นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์

 

หลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

12 - 14 กรกฎาคม 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์

1. นายวาทิน  สินชู

 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสำหรับครูในยุค 4.0

21 - 22 กรกฎาคม 2561

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ

1. นายวาทิน  สินชู