การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูสู่การเลื่อนวิทยฐานะ"

วันที่ 6 - 7 มีนาคม 2561 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยนำโดย ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน และกลุ่มบริหารวิชาการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูสู่การเลื่อนวิทยฐานะ" ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ คณิตพันธ์ จามรธัญญวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ผู้อำนวยการ ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง และดร. สุบิน ยุระรัช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรการอบรม วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ เพื่อพัฒนา PLC ในสถานศึกษา และเพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวิจัยในชั้นเรียน มีคณะครูเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 210 คน ณ หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย