กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบวิธีที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง มีวินัย เคารพกฎระเบียบของสังคม มีจิตสาธารณะ สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติ รักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปรับตัว ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีสุข

                    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ คือ สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และปัญญา เห็นคุณค่าของชีวิต รู้จักและเข้าใจตนเอง ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง และปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ

               1. ส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรมให้เกิดแก่ผู้เรียน

               2. ส่งเสริมทักษะการทำงานกลุ่ม

               3. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

               4. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

               5. สร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นไทย

               6. มุ่งเน้น ความดีงาม  ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนา

               ต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

                 1. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา

              2. นักเรียนมีความสามัคคีและความรับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย

              3. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดง ตามแนวทางที่ถูกต้อง

              4. นักเรียนมีระเบียบวินัย ยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

              5. นักเรียนมี ความดี  ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ

              6. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามวิถีความเป็นไทย และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประวัน

ลูกเสือ

รักษาดินแดน

 

 

จิตอาสา

   

ชุมนุม

ลูกเสือจราจร

   

   

สัมพันธ์ชุมชน

   

   

   

              

               1. ร่วมกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค.

               2. กิจกรรมวางพวงมาลาในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ

               3. แข่งขันการสวนสนาม จัดการประกวดและเข้าร่วมการแข่งขัน

               4. วางพวงมาลาวันปิยะมหาราช (พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ)

               5. จัดนิทรรศการในงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือครั้งที่5 (INDABA)

               6. ร่วมกิจกรรมในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่๙ (ร่วมกับศาลอาญากระทรวง  

               ยุติธรรม,ร่วมกับกองทัพอากาศ,ร่วมกับสำนักงานเขตสายไหม,ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่ง

               ชาติ)

               7. ส่งลูกเสือเข้าร่วมอบรมจราจร โรงเรียนพระโขนงวิทยา

               8. จัดนิทรรศการในการประชุมสภาลูกเสือไทย ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

               9. จัดนิทรรศการในงานลูกเสือสันติภาพ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

              10. จัดผู้กำกับและลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งที่1 ค่ายวชิราวุธ  

              ชลบุรี

              11. ส่งผู้กำกับลูกเสือเข้ารับการอบรมวิชาเฉพาะเหล่าอากาศเบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว

              โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2

              12. ส่งลูกเสือเข้ารับการอบรมวิชาพิเศษเหล่าอากาศ ณ ศูนย์ฝึกทหารอากาศโยธิน ทุ่งสีกัน

              กรุงเทพฯ

              13. ส่งลูกเสือร่วมปฎิบัติกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติปี 2561 กระทรวงศึกษาธิการ

              14. จัดงานวันมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย วันที่ 23 พ.ย. 60

              15. ส่งผู้กำกับลูกเสืออบรมในระดับ บีทีซี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒

              16. จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

              17. จัดแข่งขันและร่วมการแข่งขันทักษะทางการลูกเสือ ในการแข่งขันศิลปะตัตถกรรม

              นักเรียนประจำปี 2560

              18. จัดลูกเสือกองเกียรติยศร่วมสวนสนามในงานงานฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง

              รัชกาลที่ ๑๐ กระทรวงศึกษาธิการ

ท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ท่านผู้อำนวยการวิสิทธิ์  ใจเถิง ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๔ ท่อน( L.T.) ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

 

 

ลูกเสือโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ผ่านการอบรมลูกเสือจราจร

ลูกเสือโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย อาสาจราจรงานวันเด็กแห่งชาติ ได้รับคำชมจาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี

ลูกเสือโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2559       

ครู อรนุชชา ชูสุทธิ์ และ ครู อรชุมา ยงพัฒนจิตรได้รับคัดเลือกจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรับรางวัลครูผู้สอนลูกเสือดีเด่น และ ครูผู้สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559

ลูกเสือโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันการจัดการค่าย ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2          

             

ลูกเสือโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้เป็นจิตอาสาพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ลูกเสือโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารีระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2

 

ชุมนุม

              จิตอาสา