ข้อความผิดพลาด

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ใน menu_set_active_trail() (บรรทัด 2404 ของ /var/www/vhosts/rittiya.ac.th/httpdocs/includes/menu.inc)

ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

           โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๓๔ ไร่ เขตพื้นที่บริการแขวงคลองถนน  แขวงสายไหม  เขตสายไหม และแขวงอนุสาวรีย์ หมู่ ๓, ๗ และ ๘ เขตบางเขน (เดิม) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ๓,๘๖๓  คน
          โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๐ ณ บริเวณกองบิน ๖โดยพลอากาศโท หลวงเทวฤทธิ์  พันลึก (กาพย์ ทัตตานนท์) อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศคนที่ ๓ เพื่อให้เป็นสถานศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลานข้าราชการและคนงานของกองทัพอากาศ ตลอดจนบุตรหลานของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดเรียนตั้งแต่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๐ ตั้งอยู่บริเวณกองบินน้อยที่ ๖ เปิดเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๙๘ คน ครู ๖ คน

          โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๑/๓๑๕๑ แขวงคลองถนน  เขตสายไหม  จังหวัดกรุงเทพฯ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๓-๓๔๐๒-๕โทรสาร ๐-๒๕๓๒-๐๑๓๕  e-mail : rittiya.school@gmail.com  Website http://www.rittiya.ac.th  

 ประวัติผู้ก่อตั้งโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

     

          พลอากาศโทหลวงเทวฤทธิ์พันลึก 

                     พลอากาศโท หลวงเทวฤทธิ์พันลึก นามเดิม กาพย์ ทัตตานนท์ เกิดวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๗ ที่บ้าน    ดอนพุดซา ตำบลดอนพุดซา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นบุตรนายกอน นางกี้  ทัตตานนท์  พลอากาศโทหลวงเทวฤทธิ์พันลึก สมรสกับ คุณหญิงชิดเชื้อ  ทัตตานนท์ มีบุตรธิดา คือ นางเกื้อ  จินายน, พลตำรวจโท อังกูร ทัตตานนท์, นายจงกล  ทัตตานนท์, พลอากาศเอก ชากร  ทัตตานนท์, นายบังอร  ตั้งมั่น (บุตรบุญธรรม)

ประวัติการศึกษา
    พ.ศ. ๒๔๕๓        จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอุดมวิทยายน
    พ.ศ. ๒๔๕๔ – ๒๔๕๖    เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยทหารบก
    พ.ศ. ๒๔๗๙        ศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ประวัติและผลงาน
    ๒๘ เมษายน ๒๔๕๗    ได้รับพระราชทานยศนายร้อยตรี
    ๑ ตุลาคม ๒๔๖๒    ประจำกรมอากาศยานทหารบก
    ๒๖ ธันวาคม ๒๔๖๔    ได้เหรียญครั้วเดอแกร์ของฝรั่งเศส
    ๕ พฤษภาคม ๒๔๖๗    ได้รับพระราชทานยศนายร้อยเอก
    ๑๙ มิถุนายน ๒๔๗๒    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นหลวงเทวฤทธิ์พันลึก ศักดินา ๘๐๐
    ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๗๓    ได้รับพระราชทานยศนายพันตรี
    ๑ ตุลาคม ๒๔๗๖    เป็นผู้บังคับการกองบินน้อยที่ ๑
    ๑ เมษายน ๒๔๗๙    ได้รับพระราชทานยศนายพันโท
    ๒๘ กันยายน ๒๔๘๒    เป็นราชองครักษ์เวร
    ๑ เมษายน ๒๔๘๓    ได้รับพระราชทานยศนาวาอากาศเอก
    ๑๖ ตุลาคม ๒๔๘๓    เป็นเสนาธิการทหารอากาศ
    ๕ เมษายน ๒๔๘๔    เป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศ
    ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๘๕    ได้รับพระราชทานยศเป็นพลอากาศตรี
    ๗ เมษายน ๒๔๘๖    เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ
    ๒๑ กันยายน ๒๔๘๖    เป็นรัฐมนตรี (ในคณะรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม)
    ๑ กรกฎาคม ๒๔๘๗    ได้รับพระราชทานยศเป็นพลอากาศโท
    ๕ กันยายน ๒๔๘๗    เป็นรัฐมนตรี (ในคณะรัฐบาล นายควง  อภัยวงศ์)
    ๑ กันยายน ๒๔๘๘    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (ในคณะรัฐบาล นายทวี  บุญเกตุ)
    ๘ ธันวาคม ๒๔๘๘    เป็นราชองครักษ์พิเศษ
    ๑๘ กันยายน ๒๔๙๐    ได้ก่อตั้งโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย และเปิดทำการเรียนการสอน
    ๕ ธันวาคม ๒๔๙๑    ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุด ประถมาภรณ์ ช้างเผือก
    ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา
    ๑ มกราคม ๒๔๙๔    เป็นนายทหารนอกราชการ สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
    ๒๐ สิงหาคม ๒๕๐๐    มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภท ๒

 ทำเนียบผู้บริหาร

    ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงโอนโรงเรียนเป็นของกรมสามัญศึกษา
พ.ศ. ๒๔๙๐        ขุนอักษรสิทธิ์
พ.ศ. ๒๔๙๓        นายท้วน   แก้วกร
พ.ศ. ๒๔๙๔        นายประสิทธิ์   พิมล
พ.ศ. ๒๔๙๕        เรืออากาศตรีสุชาติ   งามถิ่น
พ.ศ. ๒๔๙๖        เรืออากาศเอกณรงค์   ศรเกษตริน    

เปลี่ยนฐานะเจ้าของโรงเรียนจากเอกชนตามกฎหมายมาเป็นของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๙        เรืออากาศเอกณรงค์   ศรเกษตริน (สมัยที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๔        นาวาอากาศตรีพิมล   จักรทอง
พ.ศ. ๒๕๐๘        นาวาอากาศตรีสนิท   นามเรืองศรี
พ.ศ. ๒๕๑๔        นาวาอากาศโทพรหม   ไชยลาภ
พ.ศ. ๒๕๑๗        นางสุนันท์   อยู่คงดี
พ.ศ. ๒๕๑๘        นาวาอากาศโทสำเนียง   อินทรสุวรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๐        นาวาอากาศเอกปกรณ์   เติมทอง

โอนโรงเรียนเป็นการเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๒๑        นายดุสิต   พุนพอน
พ.ศ. ๒๕๒๑        นายประทีป   สุขวารี
พ.ศ. ๒๕๒๔        นายสมชาย   นพเจริญกุล
พ.ศ. ๒๕๒๔        นายไพบูลย์   ภู่พงษ์พันธ์
พ.ศ. ๒๕๒๗        นายเทพ   เที่ยงตรง
พ.ศ. ๒๕๓๐        นายอนันต์   บุญส่ง
พ.ศ. ๒๕๓๔        นายสมพงษ์   รุจิรวรรธน์
พ.ศ. ๒๕๓๕        นายสนิทพงศ์   นวลมณี
พ.ศ. ๒๕๓๙        นายวิวัฒน์   พวงมะลิต
พ.ศ. ๒๕๔๒        นายอุดร   บุญถาวร
พ.ศ. ๒๕๔๔        นางลัดดา   พร้อมมูล    
พ.ศ. ๒๕๔๗        ดร.เกษม   สดงาม
พ.ศ. ๒๕๕๑        นายเฉลิมชัย   จันทรมิตรี
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน    นายวิสิทธิ์   ใจเถิง