ข้อมูล ม.1 ปี 60 ห้องพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560ห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Gifted)

1. คุณสมบัติ
      1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559
      2) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
      3) เป็นโสด
      4) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
2. จำนวนที่รับ
     รับ 2 ห้อง จำนวน 72 คน

3. วิชาที่ใช้ในการสอบ
     วิชาวิทยาศาสตร์
     วิชาคณิตศาสตร์

4. กิจกรรมการเรียน 
  - เรียนวิชาเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยวิทยากรจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - เข้าค่าย Gifted


 

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เตรียมทหาร)

1. คุณสมบัติ
      1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559
      2) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
      3) เป็นโสด
      4) ต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี
      6) เป็นนักเรียนชาย
      5) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

2. จำนวนที่รับ
     รับ 1 ห้อง จำนวน 36 คน

3. วิชาที่ใช้ในการสอบ
    วิชาวิทยาศาสตร์  
    วิชาคณิตศาสตร์  
    วิชาภาษาอังกฤษ

4. กิจกรรมการเรียน 
     - เรียนวิชาเพิ่มเติมโดยวิทยากรจากกองทัพอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ  โรงเรียนเตรียมทหาร และเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกาย
    - เข้าค่ายเตรียมทหาร


 

English Program (EP)

1. คุณสมบัติ
       1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559
       2) ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 
      3) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
      4) เป็นโสด
      5) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

2. จำนวนที่รับ
    รับ 1 ห้อง จำนวน 30 คน

3. วิชาที่ใช้ในการสอบ
    วิชาวิทยาศาสตร์
    วิชาคณิตศาสตร์
    วิชาภาษาอังกฤษ

4. กิจกรรมการเรียน 
    - เรียนวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา และคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษ 
    - เข้าค่าย EP

กำหนดการรับสมัคร
    - รับสมัคร วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 
    - สอบคัดเลือก วันที่ 4 มีนาคม 2560
    - ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 9 มีนาคม  2560    
    - มอบตัว วันที่ 11 มีนาคม  2560    

 

หลักฐานการสมัคร
    1. ใบแจ้งความจำนง โดยแจ้งความจำนงที่เว็บไซต์    www.bangkok2.org     * วันที่ 12-24 กุมภาพันธ์ 2560 *
    2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและฉบับถ่ายเอกสารที่มีชื่อเจ้าบ้าน บิดา มารดา และชื่อนักเรียนทุกหน้า 1 ชุด (ลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ)
    3. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า ฉบับจริง พร้อมสำเนา  1 ชุด (ลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ)
    4. หนังสือรับรอบผลการเรียนเฉลี่ยภาษาอังกฤษ (เฉพาะห้อง EP)
    5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
    6. หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของนักเรียน บิดา-มารดา ถ้ามี (ลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ)
    7. หนังรับรองว่านักเรียนไม่เป็นโรคตาบอดสี (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมทหาร)

ขั้นตอนการรับสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 แจ้งความจำนงในเว็บไซต์ www.bangkok2.org พร้อมพิมพ์ใบแจ้งความจำนง
ขั้นตอนที่ 2 มาสมัครตามวันเวลาที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 3 รับบัตรคิว ณ สถานที่รับสมัคร
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจหลักการการสมัคร
ขั้นตอนที่ 5 ออกใบสมัครและรหัสประจำตัวสอบ
ขั้นตอนที่ 6 เก็บหลักฐานการสมัคร (นักเรียนจะได้บัตรประจำตัวเข้าสอบและตารางสอบ)