ข้อมูล ม.4 ปี 60 ห้องพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (Gifted, เตรียมทหาร)

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
      1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559  หรือเทียบเท่า 
      2) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
      3) เป็นโสด
      4) ต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี (เตรียมทหาร)
      6) เป็นนักเรียนชาย (เตรียมทหาร)
      5) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

2.ประเภทและจำนวนนักเรียนที่ประกาศรับ
    - Gifted     จำนวน 1 ห้อง 36 คน
    - เตรียมทหาร     จำนวน 1 ห้อง 36 คน

3. กำหนดการรับสมัคร  (ห้องเรียนพิเศษ)
    - รับสมัคร วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560  
    - สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2560 
    - ประกาศผล วันที่ 10 มีนาคม 2560  
    - รายงานตัว วันที่ 10 มีนาคม 2560   
    - มอบตัว วันที่ 11 มีนาคม 2560   

4. หลักฐานการสมัคร 
     1) ใบแจ้งความจำนง โดยแจ้งความจำนงที่เว็บไซต์  (www.rittiya.ac.th)  
       - ห้องเรียนพิเศษ วันที่ 12 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
       - ห้องเรียนปกติ วันที่ 12 – 24 มีนาคม 2560
     2) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด (ลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ)
     3) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและฉบับถ่ายเอกสารที่มีชื่อเจ้าบ้าน บิดา มารดา และชื่อนักเรียนทุกหน้า 1 ชุด (ลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ)
     4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
     5) หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของนักเรียน บิดา-มารดา ถ้ามี (ลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ)
     6) หนังรับรองว่านักเรียนไม่เป็นโรคตาบอดสี (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมทหาร)

 หมายเหตุ
   นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเองและแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน