คำสั่ง/ประกาศของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

9. คำสั่งโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ที่ 280/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
8. คำสั่งโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ที่ 279/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการfดำเนินการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
7. คำสั่งโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ที่ 260/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
6. คำสั่งโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ที่ 249/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560
5. คำสั่งโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ที่ 230/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตา ครุสดุดี ปูชนีย์ ฤทธิยะวรรณาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
4. ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมังคลาจารย์ ปีการศึกษา 2560
3. คำสั่งโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ที่ 187/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. คำสั่งโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ที่ 170/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนาฏวรรณกรรมเรื่องท้าวแสนปม
1. คำสั่งโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ที่ 167/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย