งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67

การแข่งขัน

วันที่

สถานที่

นักเรียน

ครูผู้ควบคุม

ผลการแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

14-พ.ย.-60

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

1. เด็กหญิงธัญญชนก กิจหาญ

1. นายวิวรรธน์ ศรีวีระชัย

85 คะแนน เหรียญทอง ชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6

13-พ.ย.-60

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

1. นางสาวปาริชาต ปัญญาสิทธิ์

1. นางจิราภรณ์ พันธุ์เพชรายุธ

70 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

13-พ.ย.-60

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

1. เด็กหญิงพลอยชมพู พึงกลั่น

1. นางสาวรวิวรรณ ชัยมงคล

75 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

13-พ.ย.-60

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

1. นางสาวพัชรินทร์ ชาตรูปะมัย

1. นางจิราภรณ์ พันธุ์เพชรายุธ

85 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

13-พ.ย.-60

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

1. เด็กชายธีร์กวิน ไชยยิ่ง

1. นางสาวรวิวรรณ ชัยมงคล

64 คะแนน เหรียญทองแดง อันดับ 13

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

13-พ.ย.-60

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

1. นางสาวณัฐวดี มาเพ็ง

1. นายวิวรรธน์ ศรีวีระชัย

68 คะแนน เหรียญทองแดง อันดับ 14

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

13-พ.ย.-60

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

1. เด็กหญิงธนพร สะใบบาง

1. นายวิวรรธน์ ศรีวีระชัย

85 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

13-พ.ย.-60

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

1. นางสาวชื่นฤทัย เปลี่ยนวิจารณ์

1. นายวิวรรธน์ ศรีวีระชัย

78 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 8

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

13-พ.ย.-60

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

1. เด็กหญิงลักษิกา รุ่งโชติเจริญ
2. เด็กหญิงสุทธาทิพย์ เพ็ชร์แดง

1. นางสาวรวิวรรณ ชัยมงคล

72 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 8

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

13-พ.ย.-60

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

1. เด็กหญิงวีนัส มานิตย์

1. นางจิราภรณ์ พันธุ์เพชรายุธ

95 คะแนน เหรียญทอง ชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

13-พ.ย.-60

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

1. นายอรรถพล กาบบัวไข

1. นางจิราภรณ์ พันธุ์เพชรายุธ

75 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ10

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

14-พ.ย.-60

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

1. เด็กชายปิยพัทธ์ ธำรงค์วิชญะ

1. นางสาวฐิติกา ไวคกุล

85 คะแนน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6

14-พ.ย.-60

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

1. นางสาววรดา หมื่นเดช

1. นางสาวฐิติกา ไวคกุล

84 คะแนน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3

14-พ.ย.-60

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์ หาญกำจร

1. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์

78.3 คะแนน เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

14-พ.ย.-60

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

1. เด็กชายพีระพล อิ่มทรัพย์

1. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์

76 คะแนน เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3

14-พ.ย.-60

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

1. เด็กหญิงปภาวรินท์ พฤกษ์พงศ์สุข

1. นางสาวฐิติกา ไวคกุล

85 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6

14-พ.ย.-60

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

1. นางสาวกฤติมา ลิ้มนิภากุล

1. นางสาวฐิติกา ไวคกุล

88.67 คะแนน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

14-พ.ย.-60

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

1. เด็กชายเจนณรงค์ พรสี่ภาค

1. นางสาวฐิติกา ไวคกุล

82 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6

14-พ.ย.-60

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

1. เด็กหญิงกนกวรรณ วัฒนประภาชัย
2. เด็กหญิงกัลยาภรณ์ หาญกำจร
3. เด็กชายจิรวัฒน์ ฉัยยา
4. เด็กหญิงนวพรรษ วงศาโรจน์
5. เด็กหญิงปภาวรินท์ พฤกษ์พงศ์สุข
6. เด็กชายปิยพัทธ์ ธำรงค์วิชญะ
7. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ หวันดะหวา
8. นางสาวพัชราภรณ์ หน่อคำ
9. เด็กหญิงพัฐสุดา หวันดะหวา
10. เด็กหญิงพันธิตรา เชื้อขุนทด
11. เด็กชายพีระพล อิ่มทรัพย์
12. นางสาวภาวิสา นิลเพชร
13. นางสาววรดา หมื่นเดช
14. เด็กหญิงอริสรา สงหลำ
15. เด็กชายเจนณรงค์ พรสี่ภาค

1. นางสาวฐิติกา ไวคกุล
2. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์

81 คะแนน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

17-พ.ย.-60

โรงเรียนศรีพฤฒา

1. เด็กหญิงกัญญาวีร์ รุ่งลิขิตวิวัฒน์
2. เด็กหญิงชวิศา นิเวศมงคลรัตน์
3. เด็กหญิงณัชยา สาขำ
4. เด็กหญิงณิชาภา เรืองมีสุข
5. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน จิตรพิลา
6. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ ยุกิจภูติ
7. เด็กหญิงสิรินพร อาษา
8. เด็กหญิงสโรชา บุญนิยมลักษณ์

1. นางกนกอร รื่นวุฒิ
2. นางสาวนันทวัน พักรกรึก
3. นางสาวมุทิตา กว้างมาก
4. นางสาวอภิชา ภูศรี

88.33 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6

17-พ.ย.-60

โรงเรียนศรีพฤฒา

1. นางสาวชนัญญา ลาโต
2. นางสาวนรมน เชี่ยวชาญชัยกุล
3. นางสาวปานตะวัน โพธิ์ประเสริฐ
4. นางสาวลดาวัลย์ วิทยาพันธ์ประชา
5. นางสาวอภิญญา ทวีพันธุ์สานต์
6. นางสาวอภิญรัตน์ ทวีพันธุ์สานต์
7. นางสาวอัญชิษฐา จิตมุ่งมั่น
8. นางสาวเจตสุภา อัศวปกรณ์

1. นายบิ๊ก เดชผล
2. นางสาวนันทวัน พักรกรึก
3. นางกนกอร รื่นวุฒิ
4. นางสาวอภิชา ภูศรี

83.67 คะแนน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

15-พ.ย.-60

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

1. นายกฤษณพงศ์ พิพัฒธนชัย
2. นายณภัทร สุวรักษร
3. นายณัฐพล โคตรพุ้ย
4. นายพงษ์กานต์ สุขสวัสดิ์
5. นายวงศธร มากกุญชร

1. นายวาทิน สินชู
2. นางสาวกรรณิกา จันทะเกิด
3. นายโชติพงษ์ วิมะลิน

86.33 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 7

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

15-พ.ย.-60

โรงเรียนราชวินิต บางเขน

1. นางสาวกรปรียา เรียงรอด
2. นางสาวกาญจนา เหมพร
3. นางสาวจันหอม หาราช
4. เด็กหญิงจีรนันท์ สะตะ
5. นางสาวชยิสรา ประทุมถิ่น
6. เด็กหญิงฐิติพร โตเอี่ยม
7. เด็กหญิงฐิติมา ทองอินทร์
8. เด็กหญิงณัฏฐา เตรียมพล
9. เด็กชายณัฐกรณ์ เมฆคุณอนันท์
10. เด็กหญิงณัฐธิดา บัวกล่ำ
11. นางสาวณัฐสุดา โชติเสถียร
12. เด็กหญิงดาวลดา ฝั้นตาเกี้ยว
13. เด็กหญิงทรงอัปสร โทษะ
14. นางสาวทิพยาภา นาคราช
15. เด็กหญิงนันทรัตน์ เนื้อไม้หอม
16. นายนันทวัฒน์ ธนรัชต์นะคำศรี
17. เด็กหญิงนารีรัตน์ ช่วยชูใจ
18. เด็กชายบารมี ตรีตราเพ็ชร
19. นางสาวปณิชา ศิริเทียน
20. เด็กหญิงปวริษา ลุกฤตยา
21. เด็กชายพงศพัศ มัธยม
22. นางสาวพรทิพย์ แม้นด้วง
23. นางสาวพิมพ์สุชา บุณยจรัสพงศ์
24. นางสาวภัทรา เทศวงษ์
25. นายภูมิ มะเดชะ
26. เด็กหญิงมาริษา วาดี
27. นางสาวราชญา สมบัติแก้ว
28. เด็กหญิงสุจิรา ภู่ไชย
29. เด็กหญิงสุภาพร พุกโหมด
30. เด็กหญิงอลิสา พิกุลเงิน
31. นางสาวอัญมณี สุขทั่วญาติ
32. นางสาวอัยลดา ปินทา
33. เด็กหญิงเสาวนีย์ นิยมวงษ์

1. นายโชติพงษ์ วิมะลิน
2. นางสาวกรรณิกา จันทะเกิด
3. นายวาทิน สินชู
4. ว่าที่ร้อยตรีศิรภพ ชำนาญดี

88.75 คะแนน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3

15-พ.ย.-60

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

1. เด็กชายกฤตเมธ ศรีสอ้าน
2. เด็กชายจักรพันธุ์ ทำนอง
3. เด็กชายจักรวาล อุยานุวัฒน์
4. เด็กหญิงณัฐธยาน์ แจ่มจันทา
5. เด็กชายธัญนพ วุฒิไทย
6. เด็กชายนัฐนนท์ กล่าวเกลี้ยง
7. เด็กหญิงปวันรัตน์ พิมพา
8. เด็กหญิงอภิษฎา ศรีวิลาศ

1. นายโชติพงษ์ วิมะลิน

81.33 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6

15-พ.ย.-60

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

1. นายต่อพงษ์ อุปรา
2. นายรชตะ รัตนเกษร
3. นางสาวรวิ ลาภาอภิวัชร์
4. นางสาววนิดา วรอินทร์
5. นางสาววรากรณ์ ทองพิชัย
6. นายวัชรวิทย์ นิลคง
7. นางสาวสุรัมภา รอดจันทึก
8. นางสาวอมรรัตน์ น้อยวงศ์

1. นายโชติพงษ์ วิมะลิน

84.33 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

16-พ.ย.-60

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

1. นางสาวชยิสรา ประทุมถิ่น

1. นางสาวกรรณิกา จันทะเกิด

89 คะแนน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

16-พ.ย.-60

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

1. นายนันทวัฒน์ ธนรัชต์นะคำศรี

1. ว่าที่ร้อยตรีศิรภพ ชำนาญดี

83 คะแนน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

16-พ.ย.-60

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

1. เด็กหญิงสุพัชรา คณานิธิกุล

1. นายวาทิน สินชู

76 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 7

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ะดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1 - ม.3

4-ม.ค.-61

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก

1. ด.ญ.ธัญชนก กิจหาญ

1. นายวิวรรธน์ ศรีวีระชัย

78 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 11

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ะดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1 - ม.3

4-ม.ค.-61

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก

1. ด.ญ.วีนัส มานิตย์

1. นางจิราภรณ์ พันธุ์เพชรายุธ

50 คะแนน เข้าร่วม อันดับ 46