งานห้องสมุด

        มุ่งงานบริการ ส่งเสริมการอ่านเป็นนิสัย พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์ ทันสมัยเทคโนโลยี

     จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อการศึกษาค้นคว้า พัฒนาระบบงานบริการให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “ลูกฤทธิยะ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้”

-    จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งวัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้

-     จัดเก็บ บำรุงรักษา และซ่อมแซม ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมให้บริการอยู่เสมอ

-      พัฒนาระบบงานบริการ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

-      บริหารจัดการระบบงานห้องสมุด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด 3 ดี

-      จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถสร้างเครือข่ายพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมการอ่านอย่างยั่งยืน และมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด

-      พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย

-      พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ

   

 

- รายวิชาการใช้ห้องสมุด

- โครงสร้างงานห้องสมุด

- สรุปแผนโครงการ2559

- สรุปแผนโครงการ2560

- แบบสรุปรายวิชาการใช้ห้องสมุด

- แบบสรุปรายวิชาการส่งเสริมการอ่าน

- กิจกรรมห้องสมุด2558

- กิจกรรมห้องสมุด2559

- กิจกรรมห้องสมุด2560

- กิจกรรมห้องสมุด2561

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560

- ปีการศึกษา 2556

- ปีการศึกษา 2557

- ปีการศึกษา 2558

- ปีการศึกษา 2559

- ปีการศึกษา 2560