งานแนะแนว

              มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  ค้นพบศักยภาพของตนเอง  สามารถพึ่งตนเองได้  

มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

             1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง  มีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี พึ่งตนเองได้

             2. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในครอบครัว สังคม และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม

             3. พัฒนาระบบการจัดการแนะแนวตามภารกิจ  5 บริการ  และขอบข่ายสาระสำคัญทั้ง  3  ด้าน

             1. พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว  ตามขอบข่ายสำคัญ คือ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม

             2. บริการให้คำปรึกษา แก่นักเรียนโดยการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม และให้คำปรึกษารายบุคคล

             3. บริการจัดวางตัวบุคคล การคัดเลือกโควตา ติดตามผลนักเรียนที่ได้รับทุน รายงานผลนักเรียนที่จบการศึกษา และสรุปประเมินผล

                                                                 

                                                                ครูเกศวลี  แหวนนิล

                                                     หัวหน้างานแนะแนว

 

                                                                                                        ครูอาภาภรณ์  ศรีโฉม                                                                         ครูปณิตา  บัวเจริญ

 

                                                                                     

       ครูจุฑาภรณ์  สูงพล                                                          ครูสุทธิสุดา  มาลยาภรณ์      

         ครูเกศวลี        แหวนนิล          ครูแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

         ครูอาภาภรณ์   ศรีโฉม             ครูแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

         ครูปณิตา        บัวเจริญ            ครูแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

         ครูจุฑาภรณ์    สูงพล               ครูแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

         ครูสุทธิสุดา     มาลยาภรณ์       ครูแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1