จัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ระบบดิจิตอล LED ติดตั้งภายนอกอาคาร