ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมนิทรรศการวิชาการ

รายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมนิทรรศการวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย -Click -
การแข่งขันการตอบปัญหาทางภาษาไทย
การแข่งขันเขียนตามคำบอก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -Click -
การแข่งขันตอบปัญหาโครงการในพระราชดำริ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ -Click -
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว  
การแข่งขันเทสเซลเลชั่น (Tessllation)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ -Click-
การแข่งขันโยนไข่เชิงวิศวกรรม - Click -
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) -Click-
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ -Click-
การแข่งขันกิจกรรมดาราศาสตร์ ; “THE  BEST  STAR” -Click-

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ -Click-
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
การประกวดเล่านิทาน  (Story Telling)
การแข่งขันเขียนคำศัพท์ตามคำบอก (ภาษาจีน)
การแข่งขันสะกดคำภาษาฝรั่งเศส

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา -Click-
การแข่งขันทักษะกีฬาฟุตบอล
การแข่งขันกรีฑา (วิ่ง 60 เมตร)
การแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ประเภทคู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - Click -
การแข่งขันโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
การแข่งขันความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
การแข่งขันส้มตำลีลา