ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานทะเบียน) กลุ่มบริหารวิชาการ

  ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานทะเบียน)  กลุ่มบริหารวิชาการ

- - - - - - - - - - - - - - - -

ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย   ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา   ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานทะเบียน)  กลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน 1 อัตรา  อัตราเงินเดือน เดือนละ  15,000  บาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1  สัญชาติไทย อายุ 21 ปีขึ้นไป

1.2  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

1.3  สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word , Excel , PowerPoint

1.4  สามารถพิมพ์ดีด และ ใช้งาน Internet ได้

1.5  สามารถจัดทำทะเบียน/เอกสาร/การมอบตัวนักเรียน/การสรุปสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน

1.6  จัดทำแบบรายงานผลการเรียน/การเชิญผู้ปกครอง/การจัดทำใบประกาศนียบัตร

1.7  จัดทำเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับงานทะเบียน

1.8  มีบุคลิกดี คล่องแคล่ว ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

1.9  มีความประพฤติเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ เขียนหนังสือได้เรียบร้อย เหมาะสม

1.10 สุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์

1.11 ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

หลักฐานในการสมัคร

2.1 ใบแสดงผลการเรียน

2.2 สำเนาบัตรประชาชน 

2.3 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านตนเอง 1 ชุด พร้อมรับรองเอกสาร

2.4 ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาล

2.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

­กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่  5  เมษายน – 24  เมษายน  2560

ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)

ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

กำหนดวันทำการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก

วันที่  26  เมษายน  2560  (รายงานตัวเวลา 09.00 น.) ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

สอบสัมภาษณ์  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันที่  27  เมษายน  2560   เวลา 09.00 น.  ณ ป้ายประกาศหน้าห้องประชาสัมพันธ์

และรายงานตัว ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-523-3402-6 ต่อ 913 , 087-331-2635  ครูมัทรี  คนป้อม

         

วันเริ่มปฏิบัติงาน

                   ระยะเวลาในการจ้างและปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่  1  พฤษภาคม  2560 ถึงวันที่  31  มีนาคม  2561