ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559

ภาคเรียนที่ 1 - เกรดเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระฯ = 3.40
ภาคเรียนที่ 2 - เกรดเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระฯ = 3.40
สรุปเกรดเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระฯ = 3.40