ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้น

รายวิชา

ผลการเรียน

รวม

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

มส

ม.1

ศ21101 ศิลปะ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.2

ศ22101 ศิลปะ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.3

ศ23101 ศิลปะ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.4

ศ31101 ศิลปะ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.5

ศ32101 ศิลปะ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.6

ศ33101 ศิลปะ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้น

รายวิชา

ผลการเรียน

รวม

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

มส

ม.1

ศ21102 ศิลปะ2

332

115

55

72

1

37

41

-

-

-

653

ม.2

ศ22102 ศิลปะ4

382

106

85

62

56

19

47

-

10

-

767

ม.3

ศ23102 ศิลปะ6

381

80

96

71

64

32

13

27

2

5

771

ม.4

ศ31102 ศิลปะ2

313

191

86

78

39

12

6

1

6

-

732

ม.5

ศ32102 ศิลปะ4

346

87

81

37

30

20

37

61

-

13

712

ม.6

ศ33102 ศิลปะ6

519

36

34

12

15

11

12

8

-

-

647

รวม

2273

615

437

332

205

131

156

97

18

18

4282