ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560

ภาคเรียนที่ 1 - เกรดเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระฯ = 3.38
ภาคเรียนที่ 2 - เกรดเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระฯ =
สรุปเกรดเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระฯ =