ภาษาต่างประเทศ

 

       มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพเข้าใจและสื่อสารด้านภาษา สู่มาตรฐานสากล

          1. จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          2. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้และบุคลากรที่เป็นเจ้าของภาษา โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางภาษา
          3. จัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
          4.
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ และก้าวทันเทคโนโลยี
          5.จัดการเรียนการสอนโดยเชิญวิทยากรในชุมชนมาให้ความรู้


               ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร สืบค้น และแสวงหาความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ            


               


             


     
     

ครูวชิรา   กุดแถลง                  ครูปราณปรียา  ไทยขำ            ครูอัจฉริยา  ทินวงศ์              ครูจิราภรณ์  จันทร์เต็ม

ครูเจนจิรา  ศรีทองอุ่น              ครูนธินาถ  โสดาวิชิต              ครูธีราภรณ์  มนัสศิลา            ครูฉัตรสุดา  พิมพา

ครูจุฑารัตน์  วรรณพริ้ง             ครูอรนิตย์   พึ่งวิชา                ครูโสภิตชา วิชัยศิริรัตน์          ครูสุรีย์  เพ็งสมบัติ

ครูวราพร  จริตไวทย์                ครูจีรวรรณ  ชุมพล

ครูสุนิษา  ธนพฤษณานันท์         ครูประภัสสร   พันธุมัย           ครูจารุกร  จรดล                ครูกัญฐมณี  แสนคำแพ

ครูณิชมน  พะลัง                  ครูปิยะธิดา  พลพุทธา

ครูมณฑวรรณ  แสงนนท์           ครูบิณฑ์  จูมมาระ

ครูสนทยา  ไก่แก้ว                 ครูจินตนา   ทัพวัน

  
วันที่ 9 - 10 กันยายน 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับเกียรติจากพระพรหมมังคลาจารย์ (ดร.เจ้าคุณธงชัย) เป็นประธานในพิธีเปิด มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
- ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 580 คน
- ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 681 คน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 628 คน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 649 คน
- ทดสอบความรู้ จำนวน 88 คน
รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,626 คน
ผลการแข่งขัน
- ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายภูริภัทร ภาณุพิชิต โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
- ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงญาณิษฎา เอี้ยงวงษ์เจริญโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายวริศร์ เหลืองรัศมีรุ่ง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่ นายกฤติน เอกธัญสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
    
                              นักเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
   
   
                คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ได้ร่วมเป็นกรรมการในการแข่งขันในครั้งนี้
             
                     บรรยากาศการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี เรื่อง ผู้บันทึก
1 28 ส.ค. 2560 รับรางวัลการแข่งขันรายการ "EP/MEP 4.0 Learning for the Future" ทนงค์ รักษาศิริ
       

ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี เรื่อง ผู้บันทึก
1 13 ก.ค. 2560 การประชุม "ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ" (Professional Learning Community: PLC) ทนงค์ รักษาศิริ
2 13 ธ.ค. 2560 นิเทศสัญจรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทนงค์ รักษาศิริ