ภาษาไทย

 

     

อนุรักษ์ภาษาไทย  เรียนรู้ก้าวไกล  ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี

 1. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์

 2. พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักใช้ภาษาได้ถูกต้องตามฐานะของบุคคลและกาลเทศะ

 3. พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักใช้ภาษาเป็นสื่อในการศึกษาค้นคว้า เพิ่มวิทยาการ

      ในสาขาวิชาต่างๆ

 4. จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนรู้คุณค่าของภาษาไทย    อนุรักษ์และสืบทอด

      วัฒนธรรมทางภาษา

      เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย  อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมทางภาษา

             ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                

              ​                                หัวหน้ากลุ่มสาระฯ                             รองหัวหน้ากลุ่ม                             รองหัวหน้ากลุ่ม   

      ครูขจรวรรณ์    จ่ายพัฒน์                    ครูประภีร์    ศรีพันลำ                       ครูทัศนีย์    ยิ้มอยู่

                                              ครูจีรวัฒน์   นัยชิต                   ครูวราภรณ์   เรืองพัฒนทวี             ครูสุวรีย์   ประกอบบุญ         

                    

        ครูสมศรี   ชูเลิศ                           ครูปาณิสรา  บัวทอง                     ครูอรชุมา  ยงพัฒนจิตร      

                                      

       ครูวาฐินี   สุดสวาท                             ครูสิรี    เขียวนิล                            ครูวัชเรศ  ฉุนหอม                     

                      

     ครูณัฏฐียา  ลำภูศรี                          ครูกชพร   ขันทะสีมา                     ครูสุภาพร   แสนอุบล                    

                                                          

    ครูสิปปกร   เวียงวิเศษ                       ครูภัทรพล   อินทรหอม                ครูณัฏฐกิตติ์ สุวรรณวัฒน์             

                                  

         ครูเฉลิมพล  ทองมี                       ครูสวพร   บุญญผลานันท์

              

                                จำนวนบุคลากร  ปีการศึกษา 2560

        

                    ข้อมูลครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา2560

                     อัตรากำลังครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2560

                       งานและโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2560