ภาษาไทย

  

     อนุรักษ์ภาษาไทย  เรียนรู้ก้าวไกล  ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี

 1. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์

 2. พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักใช้ภาษาได้ถูกต้องตามฐานะของบุคคลและกาลเทศะ

 3. พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักใช้ภาษาเป็นสื่อในการศึกษาค้นคว้า เพิ่มวิทยาการ

      ในสาขาวิชาต่างๆ

 4. จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนรู้คุณค่าของภาษาไทย    อนุรักษ์และสืบทอด

      วัฒนธรรมทางภาษา

      เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย  อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมทางภาษา

ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                 ​