ข้อความผิดพลาด

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ใน menu_set_active_trail() (บรรทัด 2404 ของ /var/www/vhosts/rittiya.ac.th/httpdocs/includes/menu.inc)

รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด)

ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด)

- - - - - - - - - - - - - - - -

ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย   ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด) จำนวน ๑ อัตรา  อัตราเงินเดือน  เดือนละ  15,000  บาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  

1. คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

          1. มีสัญชาติไทย

          2. มีอายุไม่เกิน 35 ปี

          3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

          4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

          5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

          6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพรราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

          7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี สำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือบุคลากรทางการศึกษา

          8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

          9. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด

              ที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

        10. มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

 

   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

** อัตรา เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด)   จำนวน 1 อัตรา

          1. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์ / สารสนเทศศาสตร์

          2. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และ Adobe ได้

          3. สามารถพิมพ์ดีดและใช้งาน Internet ได้

          4. มีทักษะในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ / ด้านสารบรรณ / หนังสือราชการได้

          5. มีความประพฤติเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เขียนหนังสือได้เรียบร้อยเหมาะสม

          6. มีความรู้พื้นฐานในด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและงานห้องสมุด

๒. เอกสารประกอบการสมัครงาน

  1. สำเนาปริญญาบัตร, หนังสือรับรองคุณวุฒที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และจะต้องได้รับอนุมัติ 

จากผู้มีอำนาจ ไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา    

ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนา หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  5. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบ หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต ที่ยังไม่หมดอายุมาเป็นหลักฐานการสมัครภายในวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย  จำนวน 1 ฉบับ

ผู้สนใจติดต่อขอสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย แขวงคลองถนน

เขตสายไหม  กรุงเทพฯ  10220   หมายเลขโทรศัพท์ 02-1526364

 

 

 

 

 

3. กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๕ – ๒๓  กุมภาพันธ์  25๖๑

ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)

ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

4 กำหนดวันทำการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก

วันที่  2๗  กุมภาพันธ์  25๖๑  (รายงานตัวเวลา 09.00 น.) ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

สอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

5. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันที่  ๒ มีนาคม   25๖๑   เวลา 09.00 น.  ณ ป้ายประกาศหลังห้องประชาสัมพันธ์

และรายงานตัววันที่ 5 มีนาคม   25๖๑    ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย แขวงคลองถนน  เขตสายไหม  กรุงเทพฯ  10220

หมายเลขโทรศัพท์ 02-1526364

6. วันเริ่มปฏิบัติงาน

                    ระยะเวลาในการจ้างและปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ ๕ มีนาคม 25๖๑ สิ้นสุดวันที่  31  มีนาคม  256๑