ร่วมกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 อู่ทองเกมส์