ร่วมกิจกรรมละครโรงเรียนปีการศึกษา 2560 เรื่องท้าวแสนปม