วิทยาศาสตร์

             

1.จัดการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ มีสื่อนวัตกรรมที่มีความทันสมัยเพื่อรองรับสิทธิและโอกาสของผู้เรียน

2.พัฒนาครูและผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ค้นคว้า พัฒนาวิทยาการได้เท่าทันโลก

3.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้น

4.มีการประเมินผลและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ การจัดการศึกษาในกลุ่มสาระฯ

                       

                                                  

พัฒนาผู้เรียนให้มีวิธีคิดที่เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์

มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้

           

                   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                            

บุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2560

จำแนกตามตำแหน่ง

จำแนกตามวุฒิการศึกษา