ศิลปะ


เสริมสร้างสุนทรียภาพของผู้เรียนให้ซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะอย่างมีศักยภาพ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ในภูมิปัญญาของวัฒนธรรมต่างๆด้วยคุณธรรมและจริยธรรม


1.พัฒนาประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสุนทรียภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานด้านศิลปะและสร้างสรรค์งานศิลปะได้ตามศักยภาพ
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนแสดงออกด้านศิลปะที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์


1.ผู้เรียนเกิดสุนทรียภาพและซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ
2.ผู้เรียนพัฒนาความรู้และสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างมีคุณภาพ
3.ผู้เรียนเข้าใจในงานศิลปะของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

 
จำนวนครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำแนกตามวุฒิการศึกษาและตำแหน่ง

 
1. นายโชติพงษ์  วิมะลิน
2. นางเหมวรรณ  เจริญศรี
3. นางสาวรวิวรรณ  ชัยมงคล
4. ว่าที่ร้อยตรีศิรภพ  ชำนาญดี
5. นางกนกอร  รื่นวุฒิ
6. นางสาวนันทวัน  พักรกรึก
7. นางจิราภรณ์  พันธุ์เพชรายุธ
8. นางสาวฐิติกา  ไวคกุล
9. นายวิวรรธน์  ศรีวีระชัย
10. นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์
11. นางสาวกรรณิกา  จันทะเกิด
12. นายวาทิน  สินชู


1. คำสั่ง/ประกาศของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


1. ปีการศึกษา 2559
2. ปีการศึกษา 2560


ปีการศึกษา 2559
1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
2. บรรเลงดนตรีประกอบงานตักบาตรประจำเดือนมกราคม 2560
3. บรรเลงดนตรีประกอบพิธีวันครู 2560
4. การออกบูธนิทรรศการวันวิชาการแสดงผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2559
5. งานผูกพันธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดเจริญธรรมาราม
6. บรรเลงดนตรีประกอบงานตักบาตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
7. บรรเลงดนตรีประกอบพิธีบายศรีงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560
1. บรรเลงดนตรีประกอบงานตักบาตรประจำเดือน 2560
2. บรรเลงดนตรีประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2560
3. บรรเลงดนตรีประกอบงานตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน 2560
4. งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ กองทัพอากาศ
5. บรรเลงดนตรีประกอบพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
6. บรรเลงดนตรีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
7. ร่วมบรรเลงดนตรีในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ
8. ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2560
9. ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
10. ร่วมกิจกรรมถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10 ปีการศึกษา 2560
11. ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
12. ร่วมกิจกรรมละครโรงเรียนปีการศึกษา 2560 เรื่องท้าวแสนปม
13. ร่วมกิจกรรมมุทิตาคาราวะครูผู้เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์กีฬาฯ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
14. ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2560
15. ร่วมกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย ปี 2560 "ถึงเส้นชัยตามครรลอง คาราวะยกย่อง ครูสองแผ่นดิน"
16. งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
17. ร่วมกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 อู่ทองเกมส์
18. ร่วมกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560
19. แสดงดนตรีในงาน Basketball Thailand Open 2017 ณ สนามบาสเก็ตบอล Stadium 29 จ.นนทบุรี
20. ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านนิทรรศการวิชาการ "บ้านแห่งการเรียนรู้ สู่ไทยแลนด์ 4.0"
21. ร่วมกิจกรรม Rittiya SOLONG
22. กิจกรรม Rittiya Music Award 2017
23. ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์วันฟ้า-เหลือง

ปีการศึกษา 2561
1. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำปีการศึกษา 2561
2. ร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2561
3. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน ปีการศึกษา 2561
4. ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปีการศึกษา 2561
5. ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
6. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561
7. ร่วมกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
8. ร่วมกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ
9. ร่วมกิจกรรมการต้อนรับ ดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยคณะครูจากประเทศออสเตรเลีย ในการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนห้องเรียน IP และการสอน STEM ณ ห้องสมุดโรงเรียน
10. ร่วมกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
11. ร่วมกิจกรรมพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
12. ร่วมแข่งขันในมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
13. ร่วมกิจกรรมถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561
14. ร่วมพิธีบวงสรวงการเปิดการฝึกซ้อมละครโรงเรียน เรื่อง "ล่ามดี"
15. ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
16. ร่วมกิจกรรมการแสดงละครโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง "ล่ามดี"
17. ร่วมกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลเฉลิมพระเกียรติ "ด้วยรักและแบ่งปัน เทิดไท้องค์ราชัน พระมิ่งขวัญของแผ่นดิน"
18. ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
19. ร่วมกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปี 2561
20. ร่วมกิจกรรม "เบญจฤทธิยะสัมพันธ์ครั้งที่ 18 ความงามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์" ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 18 กันยายน 2561
21. ร่วมกิจกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 วันที่ 29 -30 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
22. ร่วมกิจกรรมการแข่งขันมวยสากลยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศประเทศไทย วันที่ 1-10 ตุลาคม 2561 ณ อาคารศูนย์กีฬา 60 ปี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
23. การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561


1. การพัฒนาตนเองของบุคลากร