สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

        

          พัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนดี ด้วยหลักคุณธรรมนำชีวิต เรียนรู้ พหุวัฒนธรรม รู้เท่าทันเหตุการณ์โลก ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                                                      
 
          1. พัฒนาผู้เรียน ด้วยการนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเองรวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม
          2. ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกฎหมายที่ควรรู้
          3. จัดการเรียนรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
          4. จัดการเรียนรู้วิธีการทางประวัติศาสตร์ จากอดีตถึงปัจจุบัน เรียนรู้บุคคลสำคัญของชาติ อีกทั้งปลูกฝังให้อนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย
          5. จัดการเรียนรู้ลักษณะกายภาพของไทย และของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกด้วยข้อมูลภูมิสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักให้เห็นความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
                                                        

          1. นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
          2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          3. นักเรียน เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย อีกทั้งปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
          4. นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย
          5. นักเรียนรู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด และอุปโภคบริโภคทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่า และรู้จักรักษาให้ยั่งยืนตลอดไป
          6. นักเรียนขวนขวายเรียนรู้ พหุวัฒนธรรม ความแตกต่างของสังคม ศาสนา สิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคไร้พรมแดน
                                                                                                                 

                                                 

                                                           
                                                 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  

             รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ    รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ    รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

                                          

        

       

        

        

        

                                               
                                                   

 


1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
2. โครงการคุณธรรมนำชีวิต
3. โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย
4. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
5. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ  

                                                      
 

 

 
                                           


        1. กิจกรรมทำบุญตักบาตร
        2. กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
        3. กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
        4. กิจกรรมการแข่งขันประกวดฤทธิยะวรรณาลัยใส่ใจมารยาทไทย
        5. กิจกรรมฤทธิยะวรรณาลัยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
        6. กิจกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้ สวน 4 ทวีป ดรีมเวิร์ล
        7. กิจกรรมอบรมโครงงานคุณธรรม