สุขศึกษาและพลศึกษา

            มุ่งมั่นในการส่งเสริมสุขภาพและระเบียบวินัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ของชุมชน และครอบครัวให้เกิดความยั่งยืน และพัฒนาวิชาชีพครูสุขศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งมุ่งพัฒนาให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และแหล่งอ้างอิงในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่

               

๑.จัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา อย่างมีคุณภาพสูงเพื่อส่งเสริมสุขภาพและระเบียบวินัย
๒.จัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีและความมีน้ำใจนักกีฬา
๔.จัดประสบการณ์วิชาชีพครูสุขศึกษา และพลศึกษาให้นิสิตมีสมรรถนะความเป็นผู้นำในวิชีชีพและผู้นำในสังคม
๕.จัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และแหล่งอ้างอิง ในการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและ พลศึกษาในการจัดการศึกษาแนวใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ครอบครัว และชุมชน

         มุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ทั้งร่างกายและสมรรถภาพทางกายด้านทักษะ ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม และด้านเจตคติ ที่ดีไปพร้อม ๆ กันด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจากการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อให้นักเรียนนั้นเป็นคนที่มีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ                                                                        

     

                                 

                                                                      
                                                   
                  
                   
                                  

   

พลศึกษา สุขศึกษา ระดับชั้น
ครูเฉลิมโชค       ถังชัยน์ ครูชนาภา          ขันแก้ว ม.1
ครูชาติชาย        วงศ์สุรินทร์ ครูเอื้องทิพย์      รัตนไพโรจน์ ม.2
ครูชนก             สุขสำราญ ครูกฤตนุ           พรมวัง ม.3
ครูธัญลักษณ์      สยามพันธ์ ครูนภารัตน์         ทรัพย์ผุด ม.4
ครูทฤษฎี           ปัญญาจิตกร ครูสุขุม             ขันแก้ว ม.5
ครูสุพรรัตน์        วิริยพรพันธุ์ ครูวิมล              พูลพลับ ม.6

 

 

2554 2555  2556  2557 2558 2559 2560 2561
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่1
ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที 2 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

   

ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา2558 ปีการศึกษา2559
    1.กีฬ่านักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 1.กีฬาภายใน "สุโขทัยเกมส์2016"
    2.เทเบิลเทนนิส กีฬากรมพลศึกษา 2.คลินิกวอลเลย์บอล              สถานที่ลงนามห้องเรีนกีฬา
      3.แข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์อาเซียน U20 ณ พม่า
      4.แอโรบิค
      5.HAPPY NEW YEAR 
      6.วอลเลย์บอล"เอสโคล่า" 
      7.วอลเลย์บอลกรมพลศึกษา
      8.วอลเลย์บอลกองทัพอากาศ
      9.วันต่อต้านยาเสพติด
      10.รับสมัครความสามารถพิเศษ
1     11.เทเบิลเทนนิสนานาชาติ