ห้องเกียรติยศ

พัฒนาการและเกียรติประวัติของโรงเรียน

 • พ.ศ. ๑๔๙๑    เปิดเรียน ป.๑ ถึง ม.๔ จำนวนนักเรียนชาย - หญิง ทั้งสิ้น ๓๒๐ คน ครู ๑๑ คน   เป็นปีที่กองทัพอากาศรับอุปถัมภ์
 • พ.ศ. ๒๔๙๒    เปิดชั้นเรียน ป.๑ ถึง ม.๕ จำนวนนักเรียนชาย - หญิง ทั้งสิ้น ๔๔๑ คน ครู ๑๙ คน
 • พ.ศ. ๒๔๙๓    เปิดชั้นเรียน ป.๑ ถึง ม.๖ จำนวนนักเรียนชาย - หญิง ทั้งสิ้น ๕๙๘ คน ครู ๒๖ คน
 • พ.ศ. ๒๔๙๔     โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ย้ายมาตั้งอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้รับการรับรองวิทยฐานะเท่าโรงเรียนรัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๔๙๕ เปิดสอนระดับอนุบาลเพิ่มขึ้น และต่อมาได้เปิดสอนระดับเตรียมอุดมศึกษาทั้งแผนกวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์
 • พ.ศ. ๒๔๙๕      เปิดสอนแผนกอนุบาล จึงมีชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เป็นระยะแรกของการพัฒนาทั้งในด้านอาคารเรียนและครู    
 • พ.ศ. ๒๕๐๒      ได้ขยายชั้นเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาขึ้นทั้งสองแผนก คือวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มีอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ ๒ ชั้น ๔ หลัง
 • พ.ศ. ๒๕๐๘      ตั้งกองลูกเสืออากาศขึ้น ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทยและในทวีปเอเชีย โดยการสนับสนุนของ อาจารย์เพทาย อมาตยกุล กับจอมพลอากาศเฉลิมเกียรติ  วัฒนางกูรผู้บัญชาการทหารอากาศ 
 • พ.ศ. ๒๕๐๙      ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศได้มอบหมายให้นายอนันต์  พึ่งนุสนธิ์ เข้ารับการอบรม วิชาบังคับบัญชาลูกเสือ และประชุมร่วมกับคณะลูกเสือนานาชาติภาคตะวันออกไกล ณ กรุงไทเป
 • พ.ศ. ๒๕๑๑   
  • สร้างอาคารเรียนเป็นตึก 3 ชั้นทันสมัย ณ ที่ตั้งใหม่ใกล้โรงเรียนนายเรืออากาศ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๑๒ แบ่งส่วนการบริหารโรงเรียนเป็นแผนกอนุบาล แผนกประถมและแผนกมัธยมเปิดเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๕ แผนกวิทยาศาสตร์และศิลปะ 
 • สร้างโรงอาหารใหญ่ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวทรงจั่ว      
 • สร้างสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวทรงปั้นหยา
 • สร้างอาคารพยาบาล อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวทรงปั้นหยา                                                        
 • พ.ศ. ๒๕๑๒    สร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๒ ชั้น แบบ พ๒๑๖ ทรงจั่ว งบประมาณ ๑,๓๓๙,๗๐๐ บาท
 • พ.ศ. ๒๕๑๖    สร้างรั้วหน้าโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย งบประมาณ ๑๕๘,๐๐๐ บาท
 • พ.ศ. ๒๕๒๐     กองทัพอากาศได้เสนอโอนกิจการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ระดับมัธยมศึกษาให้กระทรวงศึกษาธิการได้มีการลงนามข้อตกลงรับมอบโรงเรียน ตั้งแต่วันที่๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ยินดีรับมอบโอนทั้งกิจการ อาคาร สถานที่ วัสดุ และบุคลากร และได้มีการลงนามตามข้อตกลงอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่   ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒
 • พ.ศ. ๒๕๒๖  
  • สร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น แบบ ๔๒๔ค ทรงจั่ว ด้วยงบประมาณ ๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท
  • สร้างอาคารอุตสาหกรรม อาคารฝึกงานแบบ ๓๐๖/๒๖ ทรงจั่ว งบประมาณ ๓,๑๒๐,๐๐๐  บาท
 • พ.ศ. ๒๕๒๗  สร้างหอประชุม อาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น แบบ ๑๐๑ล/๒๗ ทรงจั่ว งบประมาณ ๒,๖๕๐,๐๐๐   บาท
 • พ.ศ. ๒๕๒๙    ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในงานนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์
 • พ.ศ. ๒๕๓๒    สร้างอาคารคหกรรม (อาคาร ๕) โรงฝึกงานแบบ ๒๐๔/๒๗ งบประมาณ ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท
 • พ.ศ. ๒๕๓๓    ได้รับเกียรติจากบริษัท การบินไทย จำกัด ในความร่วมมือจัดการแข่งขันกีฬา รัฐวิสาหกิจ  ครั้งที่ ๑๗ 
 • พ.ศ. ๒๕๓๔    
  • ได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมลูกเสืออากาศ เนื่องในงานชุมนุมลูกเสืออากาศ ครั้งที่ ๒
  • ได้รับเกียรติบัตรจากมูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัดในพระอุปถัมภ์ขอสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามบรมราชกุมาร ที่สนับสนุนการวิ่งเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช สยามบรมราชกุมาร
  •  ได้รับเกียรติบัตรจากผู้บัญชาการทหารอากาศที่ให้การสนับสนุนการจัดงานลอยกระทง กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๓๔
 • พ.ศ. ๒๕๓๕    
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จัดตั้ง สมาคมศิษย์เก่าฤทธิยะวรรณาลัย
  • โรงเรียนดีเด่นที่ปฏิบัติงานตามนโยบายกรมสามัญศึกษา
  • ได้รับเกียรติบัตรจากรองอธิบดี กรมสามัญศึกษาที่ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการงานประชุมลูกเสือ - เนตรนารี - ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ ๑
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เริ่มจัดการแสดงละครในบทพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๖
  • ได้รับเกียรติบัตรจากกองบัญชาการทหารสูงสุดที่เป็นผู้อุปการคุณให้ความร่วมมือ และสนับสนุนงานอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
  • ได้รับเกียรติบัตรจากผู้บัญชาการทหารอากาศที่ให้การสนับสนุนการจัดงานลอยกระทง กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๓๕
 • พ.ศ. ๒๕๓๖    
  • สร้างอาคารเกษตร อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวทรงจั่ว งบประมาณ ๒๙๙,๐๐๘บาท
  • สร้างอาคารเกษตร อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวทรงจั่ว งบประมาณ ๒๐๕,๐๐๕ บาท
  • ได้รับเกียรติบัตรที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน  เฉลิมพระเกียรติ ๓๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับมอบโล่เกียรติคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดงานวันคล้าย วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จากคณะลูกเสือแห่งชาติ
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับโล่เกียรติคุณจากสถาบันราชภัฎพระนคร ที่สนับสนุน  กิจการลูกเสือของสถาบันเป็นอย่างดี
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เป็นหน่วยงานให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการเตรียมทีมนักกรีฑาชาติไทย ชุดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๗
 • พ.ศ. ๒๕๓๗  
  • สร้างอาคารเรียน ๔๒๔ ล พิเศษ (ใต้ถุนโล่ง) ๒๔ ห้องเรียน งบประมาณ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษา
  • สร้างอาคารสมาคมศิษย์เก่า อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวทรงจั่ว งบประมาณ ๖๓๕,๙๐๔ บาท
  • ได้รับเกียรติบัตรจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ที่วงโยธวาทิตโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  ให้การสนับสนุนงานกีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ ๑๑
 • พ.ศ. ๒๕๓๘  
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
  • สร้างหอพระ ศาลาประดิษฐาน พระพุทธรูปทรงจตุรมุข งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
  • สร้างโรงอาหารเล็ก อาคารไม้ชั้นเดียวทรงจั่ว งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท
  • โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นกรมสามัญศึกษา ส่วนกลาง ปี ๒๕๓๗
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับมาตรฐานเหรียญเงิน กรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ.๒๕๓๙   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
 • พ.ศ. ๒๕๔๐  
  • สร้างอาคารโสตฯ อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว ดาดฟ้า งบประมาณ ๓,๐๓๖,๖๑๘ บาท
 • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับมอบโล่จากกรมสามัญศึกษา เนื่องในโอกาสที่โรงเรียน
 • เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง  รุ่น ๑๔
 • พ.ศ. ๒๕๔๑
  • สร้างร้านค้าสหกรณ์ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวทรงจั่ว งบประมาณ ๕๕๐,๗๗๑ บาท
 • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลกองลูกเสือตัวอย่างขั้นดีมาก โรงเรียนได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • งานยิ่งใหญ่ที่สร้างประวัติศาสตร์ให้ฤทธิยะวรรณาลัย คือ การเดินเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ หม่อมเจ้าหญิงสิริวัณวรีมหิดล ทรงเมตตาเสด็จมาเป็นองค์ประธาน
 • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นเจ้าภาพรับเยาวชนจากอินโดนีเซียซึ่งมาร่วมงานชุมนุม  เยาวชนเอเชี่ยนเกมส์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้ต้อนรับชาวพม่า  ชาวเวียดนาม มาเยี่ยมชมดูบรรยากาศ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ผู้มาเยือนต่างชื่นชม
 •  พ.ศ. ๒๕๔๒    
  • สร้างอาคารเรียน อาคารพิเศษ ๖ ชั้น ใต้ถุนโล่ง มีดาดฟ้า งบประมาณ ๒๘,๘๖๐,๐๐๐ บาท
 • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสีขาว  เฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และยาเสพติด กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง 
 • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   เป็นโรงเรียนที่ได้เกณฑ์มาตรฐานร้านอาหารสะอาดในสถาบันการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
 • โรงเรียนโรงอาหารมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย
 • พ.ศ. ๒๕๔๓    
  • กรมสามัญศึกษามอบนโยบายให้โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป็นคณะวิทยากรเผยแพร่ กิจกรรมเครื่องร่อนลูกเสืออากาศ เตรียมชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐
 • ร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐
 • ได้รับรางวัลโรงเรียนโรงอาหารสะอาดได้มาตรฐานกรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๔๔  
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการของมูลนิธิธารน้ำใจ  โดยเข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้อยู่ในหนึ่งในสิบของโรงเรียนทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือก
 •  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับโรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมาตรฐาน คุณภาพดีเด่น กรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๔๕  
  • โรงอาหารโรงเรียน ได้รับป้ายรางวัลโรงอาหารมาตรฐาน จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • ร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียน จำนวน ๓๒ ร้าน ได้ป้ายรับรอง “Clean Food Good Taste”
 • ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับมาตรฐาน คุณภาพดีเด่นของกรมสามัญศึกษา
 • ได้รับรางวัลพระราชทานฯ “รางวัลเกียรติคุณสัญญา  ธรรมศักดิ์” (ดีเด่น) รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท และป้ายหินอ่อน เชิดชูเกียรติประดับหน้าโรงเรียน ในการแก้ไขปัญหาสารเสพติดของเยาวชน มูลนิธิธารน้ำใจ และสมาคมแม่บ้านอาสา
 • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัล โรงเรียนปลอดยาเสพติด สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม ส่งเสริมจริยธรรม และการทำความดีของเยาวชน 
 • พ.ศ. ๒๕๔๖  
  • สร้างอาคาร ๘ อาคารเรียนกึ่งถาวร คสล. ชั้นเดียวทรงจั่ว งบประมาณ ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท
 •  สร้างอาคาร ๙ อาคารเรียนกึ่งถาวร คสล. ชั้นเดียวทรงจั่ว งบประมาณ ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท
 • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยมีความเจริญก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน  และท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับนักเรียนในชุมชนที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
 • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย รับประทานโล่รางวัลจาก พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตดามาตุ โรงเรียนดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมต่อต้านเอดส์
 • พ.ศ. ๒๕๔๗  
  • ปีมหามงคลยิ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ห้องนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา “พร้อมมูล” และงานมหกรรมนิทรรศการวิชาการและ เทคโนโลยี พระราชทานเข็มที่ระลึก อักษรนามาภิไธย “ส.ธ.”
  • สร้างปะรำพิธี ค.ส.ล.ชั้นเดียว โครงสร้างคอนกรีต ทรงจั่ว งบประมาณ ๑,๓๙๕,๐๐๐ บาท 
  • ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดวงโยธวาทิต ยามาฮ่าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘  ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
  • ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากองค์การมหาชน
  • ได้รับโล่พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการคุณธรรมยอดเยี่ยมระดับประเทศ
 •  พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรมกิจกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 •  พ.ศ. ๒๕๔๙    
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย” โด้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น อันดับ ๑ ระดับมัธยมศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินการพัฒนานวัตกรรม  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “ระดับดีเยี่ยม” ตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 
 • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับโล่พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระสังฆราชสกล  มหาสังฆปริณายก ในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2549 มีนักเรียน  สอบได้มากเป็นลำดับที่ ๒ ในส่วนกลาง
 • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้พัฒนาบุคลากรจนได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น ผู้บริหารโรงเรียน (รองผู้อำนวยการโรงเรียน) จำนวน ๔ คน 
 •  พ.ศ. ๒๕๕๐    
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้ก่อตั้ง ครบ ๖๐ ปี
 • สร้างศูนย์กีฬา โครงสร้างเหล็กชั้นเดียว หลังคาเหล็กรีดลอนทรงโค้ง งบประมาณ  ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย พัฒนาการเรียนการสอนนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มาใช้เปิดการเรียนห้องเรียนไฮเทค
 • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลพระราชทาน “พฤกษนครา” โครงการแมกไม้  มิ่งเมือง ประเภท สวนสวยโรงเรียนงาม ระดับเหรียญทอง
 • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดโครงงานคลินิก  คุณธรรม สร้างสรรค์ความดี ถวายภูมิมหาราชา จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับโล่พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระสังฆราชสกล  มหาสังฆปริณายกในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๐ มีนักเรียนสอบได้มากเป็นลำดับที่ ๒ ในส่วนกลาง
 • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลสื่อคุณธรรมดีเด่น ระดับประเทศในโครงการเยาวชนไทยค้นธรรมนำสื่อความดีถวายในหลวง” ในการจัดทำวีดีทัศน์ชุด ต้นไม้ คุณธรรมตอนคลินิกคุณธรรมสัญจร
 • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองระดับประเทศ การแข่งขัน   นักผจญภัย กองลูกเสือ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
 •  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ สุรยุทธ  จุลานนท์   ในโครงการอบรมเยาวชนรักษาความปลอดภัย
 • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับยกย่องจากสื่อมวลชนให้เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านจากหนังสือพิมพ์ “คม ชัด ลึก” และรายการ “มันแปลกดีนะ”
 • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับคัดเลือกจากสมเด็จพระสังฆราชเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาดีเด่น
 • ได้รับคัดเลือกจากธนาคารออมสินจัดตั้งธนาคารโรงเรียนภายในสถานศึกษา
 • ได้รับคัดเลือกการเป็นโรงเรียนแกนนำ เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
 • ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาและโรงเรียนคู่สหกิจ
 • ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒ เป็นโรงเรียน
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมและจัดห้องสมุดมีชีวิตดีเด่น
 • ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการสโมสรลูกเสืออากาศ เป็นเจ้าภาพ เฉลิมฉลองคทา สันติภาพจากกองลูกเสือภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก ครบรอบ ๑๐๐ ปี
 • พ.ศ. ๒๕๕๒  
  • อาคาร 1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับงบประมาณซ่อมหลังคาจากผู้อำนวยการ กองสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และได้รับงบประมาณจากมูลนิธิปวีณา  ปรับปรุงสนามฟุตซอล
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลโครงการยอดเยี่ยมระดับประเทศ รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับ  โล่พระราชทาน  “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับคัดเลือกนักเรียน เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ประจำปี ๒๕๕๒
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้พัฒนาบุคลากรจนได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้บริหารโรงเรียน (รองผู้อำนวยการโรงเรียน) จำนวน ๔ คน 
 • พ.ศ. ๒๕๕๓  
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้รับรางวัล เหรียญทอง ในการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม  ของนักเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒ เป็นตัวแทนโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตวิภาวดี ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัล ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนแบบอย่าง การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้รับคัดเลือกเข้ารับเสาเสมาธรรมจักรทองคำ โรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น จากมูลนิธิสถาบันและหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น ๓ ปี ติดต่อกัน
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษา ป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
 • พ.ศ. ๒๕๕๔    โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับความเมตตากรุณาจาก นายเติม นางอารี  ทรัพย์สมบูรณ์ จัดสร้างอาคารเรียนดนตรี นาฏศิลป์ ชื่อ อาคาร “เติม – อารี  ทรัพย์สมบูรณ์”   งบประมาณ ๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท
 • พ.ศ. ๒๕๕๕    
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับโล่เกียรติคุณดีเด่นในการจัดสนามสอบประลองปัญญา โรงเรียนดี เด่น ดัง
  • สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษาเขต ๒ คัดเลือกให้โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นสถานศึกษาต้นแบบในกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 • พ.ศ. ๒๕๕๖    
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้ระดมทรัพยากรด้วยการจัดทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสร้างห้องสมุด ICT ด้วยงบประมาณ ๑๑ ล้านบาท ซึ่งเป็นห้องสมุดที่ทันสมัยเน้นระบบ ICT  สำหรับบริการคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน สำหรับการเรียนการสอนได้จัดสรรงบประมาณจัดสร้างห้องเรียนไฮเทคเพิ่มเติม จำนวน ๘ห้องเรียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้ระดมทรัพยากรด้วยการจัดทอดผ้าป่าการศึกษา และ  ได้รับการสนับสนุนอย่างดี จาก นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์  นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้จัดสรรงบประมาณสร้าง อาคารเรียนหลังคาทรงไทย แบบ ๓๒๔ ล/๔๑ งบประมาณ ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท สร้าง เสร็จและทำพิธีเปิดอาคารเรียน ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖
 •  พ.ศ. ๒๕๕๗    
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ดร.กมล  รอดคล้าย เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดเป็นโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ  การศึกษา งานเวทีวิชาการประถมศึกษาที่ดีที่สุด Simply The Best ปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้เข้าร่วมโครงการ และได้รับการคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศ(Best Practice) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สู่ประชาคมอาเซียน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานที่ประสบผลสำเร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดระดับดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ชนะเลิศเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ การประกวด หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ จังหวัดอ่างทอง 
 •  พ.ศ. ๒๕๕๘  
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร จากสมเด็จพระมหรัชมังคลาจารย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ  “เรื่องศีล ๕” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ