ารแข่งขัน "การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรรมและพลังงานสะอาด ประจำปี 2560"

"Thailand Greenmech Contest 2017"
การแข่งขัน "การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรรมและพลังงานสะอาด ประจำปี 2560"

ได้รับรางวัล **ทีมวิศวกรหน้าใหม่ อันดับ2**
1. นางสาวอิสริยา ภัทร์ศิริกุล ม.6/2
2. นางสาวจามจุรี จันทร์ส่องแสง ม.6/2
3. นางสาวกันตรัตน์ รุจิราวงศ์วัฒนา ม.6/2
4. นายกิตติพันธ์ อมรรัตน์ธำรงค์ ม.6/3