แผนงาน

 


            เป็นกลุ่มงานหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด จัดทำข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบถูกต้อง ตรวจสอบได้ มีกระบวนการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ พัฒนา และรายงานผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


            1.  วิเคราะห์ จัดทำนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
            2.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
            3.  วิเคราะห์ จัดสรรงบประมาณ กำกับ ติดตาม และรายงานผลการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด


             1.  เพื่อให้การบริหารจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

             2.  เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการอย่างมีระบบ                                                         


           

 


           
             
 


             

► ข้อมูล SAR ปี ต่างๆ

 

แบบรายงานข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา