แผนงาน

 

            ภายในปี 2560 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศระดับสากลบนวิถีความเป็นไทย

            พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพระดับสากลตามวิถีไทย

            Together as one = รวมกันเป็นหนึ่ง

             ฤทธิยะวรรณาลัย ก้าวไกลสู่สากล

 

 

► ข้อมูล SAR ปี ต่างๆ