โครงการขับเคลื่อน PLC (Professional Learning Community)

วันที่ 16 มิถุนายน 2560
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับเกียรติจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. 2 เป็นสถานที่ในการจัดการประชุมปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อน PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่สถานศึกษา ได้รับเกียรติจาก นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการ สพม.2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ วิทยากรอบรมนำโดย ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย และคณะ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขับเคลื่อน PLC และนำไปจัดการเรียนการสอนโดยเน้นประสิทธิภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 230 คน ณ หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)