กิจกรรมทำบุญตักบาตร

  • กิจกรรมตักบาตรประจำเดือน
     คณะครูกลุ่มสาระสังคมฯ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นทุก ๆเดือน ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาพุทธ