กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

  •  กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา