กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

  • กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา