กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

  • กิจกรรมหล่อเทียนถวายเทียนจำนำพรรษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยคณะสี นำเทียนไปถวาย 3 วัด คือ วัดเจริญธรรมาราม วัดสายไหมและวัดเกาะสุวรรณาราม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย