การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รายการ

วันที่

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกซ้อม

คะแนน

การประกวด
วงดนตรีสตริง
ม.4-ม.6

16 พฤศจิกายน 2559

1. นายกฤษณพงศ์ พิพัฒธนชัย
2. นายณภัทร สุวรักษร
3. นายณัฐพล โคตรพุ้ย
4. นายพงษ์กานต์ สุขสวัสดิ์
5. นายวงศธร มากกุญชร

1. นายโชติพงษ์  วิมะลิน

75 คะแนน เหรียญเงิน อันดับที่9

การแข่งขัน
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข
ม.1-ม.6

16 พฤศจิกายน 2559

1. นางสาวกรปรียา เรียงรอด
2. นางสาวกาญจนา เหมพร
3. นางสาวชยิสรา ประทุมถิ่น
4. เด็กหญิงฐิติพร โตเอี่ยม
5. เด็กหญิงฐิติมา ทองอินทร์
6. เด็กชายต่อพงษ์ อุปรา
7. นางสาวทิพยาภา นาคราช
8. นายธนภูมิ กาชัย
9. นายธวัชชัย นาคสนอง
10. นายนนทการณ์ ธุลัน
11. นายนันทวัฒน์ ธนรัชต์นะคำศรี
12. นายนิรุตต์ แสงสีทอง
13. เด็กหญิงปณิชา ศิริเทียน
14. นางสาวพรทิพย์ แม้นด้วง
15. นางสาวพิมพ์สุชา บุณยจรัสพงศ์
16. เด็กชายภูริพัฒน์ ทองเกิด
17. เด็กหญิงมาริษา วาดี
18. นางสาวราชญา สมบัติแก้ว
19. นางสาววรรณาภรณ์ อาสเสงี่ยม
20. นายศศลักษณ์ กันจันทร์วงศ์
21. เด็กหญิงอมรรัตน์ น้อยวงศ์
22. นางสาวอัญมณี สุขทั่วญาติ
23. นางสาวอัยลดา ปินทา

1. นายโชติพงษ์  วิมะลิน
2. ว่าที่ร้อยตรีศิรภพ ชำนาญดี
3. นางสาวกรรณิกา จันทะเกิด

92 คะแนน เหรียญทอง ชนะเลิศ

การแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย
ม.4-ม.6

16 พฤศจิกายน 2559

1. นายนันทวัฒน์ ธนรัชต์นะคำศรี

1. ว่าที่ร้อยตรีศิรภพ ชำนาญดี

73 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 4

การแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง
ม.1-ม.3

16 พฤศจิกายน 2559

1. เด็กหญิงฐิติพร โตเอี่ยม

1. นางสาวกรรณิกา จันทะเกิด

84 คะแนน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2

การแข่งขัน
เดี่ยวระนาดทุ้ม
ม.1-ม.3

16 พฤศจิกายน 2559

1. เด็กชายปิยพัทธ์ ธำรงวิชญะ

1. นางสาวฐิติกา ไวคกุล

78 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 4

การแข่งขัน
เดี่ยวซอด้วง
ม.1-ม.3

16 พฤศจิกายน 2559

1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์ หาญกำจร

1. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์

80 คะแนน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

การแข่งขัน
เดี่ยวซออู้
ม.1-ม.3

16 พฤศจิกายน 2559

1. เด็กชายพีระพล อิ่มทรัพย์

1. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์

79 คะแนน เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2

การแข่งขัน
เดี่ยวขิม 7 หย่อง
ม.4-ม.6

16 พฤศจิกายน 2559

1. นางสาวกฤติมา ลิ้มนิภากุล

1. นางสาวฐิติกา ไวคกุล

85 คะแนน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2

การแข่งขัน
วงปี่พาทย์ไม้นวม
ผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
ม.1-ม.6

16 พฤศจิกายน 2559

1. เด็กหญิงกนกวรรณ วัฒนประภาชัย
2. เด็กหญิงกัลยาภรณ์ หาญกำจร
3. เด็กชายจิรายุ ทองเฟื่อง
4. เด็กหญิงณัฐรดา สุขรัตน์
5. เด็กหญิงณีรนุช เสวตราคม
6. เด็กชายปิยพัทธ์ ธำรงวิชญะ
7. นางสาวพัชราภรณ์ หน่อคำ
8. เด็กหญิงพันธิตรา เชื้อขุนทด
9. เด็กชายพีระพล อิ่มทรัพย์
10. นางสาวภาวิสา นิลเพชร
11. เด็กหญิงรัชนีวรรณ นวลสุวรรณ์
12. เด็กหญิงวรดา หมื่นเดช
13. เด็กหญิงวิมลสิริ ฤาโสภา
14. เด็กชายเจนณรงค์ พรสี่ภาค
15. นางสาวเมทิกา ฤทธิกิตติเจริญ

1. นางสาวฐิติกา ไวคกุล
2. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์

77 คะแนน เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1

การแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
ม.1-ม.3

15 พฤศจิกายน 2559

1. เด็กหญิงกัญญาวีร์ รุ่งลิขิตวิวัฒน์
2. เด็กหญิงชวิศา นิเวศมงคลรัตน์
3. เด็กหญิงนรมน เชี่ยวชาญชัยกุล
4. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน จิตรพิลา
5. เด็กหญิงปานตะวัน โพธิ์ประเสริฐ
6. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ ยุกิจภูติ
7. เด็กหญิงสิรินพร อาษา
8. เด็กหญิงสโรชา บุญนิยมลักษณ์

1. นางกนกอร รื่นวุฒิ
2. นางสาวนันทวัน พักรกรึก

87 คะแนน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

การแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
ม.4-ม.6

15 พฤศจิกายน 2559

1. นางสาวชนัญญา ลาโต
2. นางสาวนิรวรรณ เอี่ยมพรชัย
3. นางสาวรวิสรา วากย์เงินตรา
4. นางสาวลดาวัลย์ วิทยาพันธ์ประชา
5. นางสาวอภิญญา ทวีพันธุ์สานต์
6. นางสาวอภิญรัตน์ ทวีพันธุ์สานต์
7. นางสาวอัญชิษฐา จิตมุ่งมั่น
8. นางสาวเจตสุภา อัศวปกรณ์

1. นางกนกอร รื่นวุฒิ
2. นางสาวนันทวัน พักรกรึก

85 คะแนน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

การแข่งขัน
"ศิลป์สร้างสรรค์"
ม.1-ม.3

15 พฤศจิกายน 2559

1. เด็กหญิงปาริชาต ปัญญาสิทธิ์

1. นายวิวรรธน์
ศรีวีระชัย

70 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 5

การแข่งขัน
"ศิลป์สร้างสรรค์"
ม.4-ม.6

15 พฤศจิกายน 2559

1. นางสาวพัชรินทร์ ชาตรูปะมัย

1. นางจิราภรณ์
พันธุ์เพชรายุธ

81 คะแนน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2

การแข่งขัน
วาดภาพระบายสี
ม.4-ม.6

15 พฤศจิกายน 2559

1. นายพลพรรธน์ รุ่งสว่าง

1. นางจิราภรณ์
พันธุ์เพชรายุธ

80 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 4

การแข่งขัน
เขียนภาพไทยประเพณี
ม.1-ม.3

15 พฤศจิกายน 2559

1. เด็กหญิงวนิสรา กุลนิล

1. นางสาววิวรรณ ชัยมงคล

75 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 6

การแข่งขัน
เขียนภาพจิตรกรรมไทย
สีเอกรงค์
ม.1-ม.3

15 พฤศจิกายน 2559

1. เด็กหญิงธัญญชนก กิจหาญ

1. นายวิวรรธน์
ศรีวีระชัย

70 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 8

การแข่งขัน
เขียนภาพจิตรกรรมไทย
สีเอกรงค์
ม.4-ม.6

15 พฤศจิกายน 2559

1. นางสาววรัณยา สมบูรณ์

1. นางจิราภรณ์
พันธุ์เพชรายุธ

70 คะแนนเหรียญเงิน อันดับ 10

การแข่งขัน
สร้างสรรค์ภาพ
ด้วยการปะติด
ม.1-ม.3

15 พฤศจิกายน 2559

1. เด็กหญิงพลอยชมพู พึ่งกลั่น
2. เด็กหญิงสาธิรัตน์ แสงมณี

1. นางสาวรวิวรรณ ชัยมงคล

70 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 4

การแข่งขัน
วาดภาพลายเส้น
(Drawing)
ม.1-ม.3

15 พฤศจิกายน 2559

1. เด็กชายกิตติพงษ์ งามวงษ์

1. นายวิวรรธน์
ศรีวีระชัย

80 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 4

การแข่งขัน
วาดภาพลายเส้น
(Drawing)
ม.4-ม.6

15 พฤศจิกายน 2559

1. นายชยพร บูรณพันธ์

1. นางจิราภรณ์
พันธุ์เพชรายุธ

75 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 7

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

รายการ วันที่ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม คะแนน

การแข่งขัน
วงดนตรีลูกทุ่ง
ประเภททีม ข
ม.1-ม.6

18 ธันวาคม 2559

1. นางสาวกรปรียา เรียงรอด
2. นางสาวกาญจนา เหมพร
3. นางสาวชยิสรา ประทุมถิ่น
4. เด็กหญิงฐิติพร โตเอี่ยม
5. เด็กหญิงฐิติมา ทองอินทร์
6. เด็กชายต่อพงษ์ อุปรา
7. นางสาวทิพยาภา นาคราช
8. นายธนภูมิ กาชัย
9. นายนนทการณ์ ธุลัน
10. นายนันทวัฒน์ ธนรัชต์นะคำศรี
11. นายนิรุตต์ แสงสีทอง
12. เด็กหญิงปณิชา ศิริเทียน
13. นางสาวพรทิพย์ แม้นด้วง
14. นางสาวพิมพ์สุชา บุณยจรัสพงศ์
15. เด็กชายภูริพัฒน์ ทองเกิด
16. เด็กหญิงมาริษา วาดี
17. นางสาวราชญา สมบัติแก้ว
18. นางสาววรรณาภรณ์ อาสเสงี่ยม
19. นายศศลักษณ์ กันจันทร์วงศ์
20. เด็กหญิงอมรรัตน์ น้อยวงศ์
21. นางสาวอัญมณี สุขทั่วญาติ
22. นางสาวอัยลดา ปินทา

1. นางสาวกรรณิกา จันทะเกิด
2. ว่าที่ร้อยตรีศิรภพ ชำนาญดี
3. นายโชติพงษ์ วิมะลิน

80.60 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 26