รายงานการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รายงานการประชุมนิเทศสัญจรระหว่างผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อ วันศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมมิตรภาพ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ผู้เข้าร่วมประชุม           ๑๒       คน
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม      ๓          คน
                        ๑. นายไพรัช  แจ้งเจริญ
                        ๒. นางเหมวรรณ  เจริญศรี
                        ๓. นางจิราภรณ์  พันธุ์เพชรายุธ

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
ประธานในที่ประชุม     นายวิสิทธิ์  ใจเถิง           ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ระเบียบวาระที่ ๑        เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
                        ๑.๑ นายโชติพงษ์  วิมะลิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ แนะนำบุคลากรและหน้าที่
                               ความรับผิดชอบภายในกลุ่มสาระฯและงานพิเศษ
                                    ๑. นายโชติพงษ์  วิมะลิน             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                                                                                    งานพิเศษ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
                                    ๒. นางเหมวรรณ  เจริญศรี          รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                                                                                    งานนิเทศการศึกษา
                                                                                    งานพิเศษ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
                                    ๓. นางสาวรวิวรรณ  ชัยมงคล      งานวิชาการมัธยมศึกษาตอนต้น
                                                                                    งานหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
                                                                                    งานพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
                                    ๔. ว่าที่ร้อยตรีสิรภพ  ชำนาญดี    งานวิชาการมัธยมศึกษาตอนปลาย
                                                                                    งานพัฒนาสื่อและงานวิจัยทางการศึกษา
                                                                                    งานพิเศษ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
                                    ๕. นายวิวรรธน์  ศรีวีระชัย           งานหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
                                                                                    งานวัดและประเมินผลมัธยมศึกษาตอนปลาย
                                                                                    งานพิเศษ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
                                    ๖. นางกนกอร  รื่นวุฒิ                 งานวัดและประเมินผลมัธยมศึกษาตอนต้น
                                                                                    งานจัดสอนแทน
                                                                                    งานพิเศษ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
                                    ๗. นางสาวนันทวัน  พักรกรึก       งานประกันคุณภาพภายใน
                                                                                    งานแผนงาน
                                                                                    งานพิเศษ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
                                    ๘. นางสาวฐิติกา  ไวคกุล            งานพัสดุ
                                                                                    งานประชาสัมพันธ์
                                                                                    งานพิเศษ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
                                    ๙. นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์     งานสารสนเทศ
                                                                                    งานสวัสดิการ
                                                                                    งานบรรณารักษ์
                                                                                    งานพิเศษ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
                                    ๑๐. นางจิราภรณ์  พันธุ์เพชรายุธ งานสารบรรณ
                                                                                    งานเลขานุการ
                                                                                    งานพิเศษ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ระเบียบวาระที่ ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
                        -
ระเบียบวาระที่ ๓            เรื่องเสนอเพื่อทราบ
            ๓.๑ แจ้งกิจกรรมภายในกล่มสาระฯ
                        ตามเอกสารรายละเอียดดังแนบ

            ๓.๒ รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

กลุ่มสาระฯ

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียน

เกรด
๓ - ๔

คิดเป็นร้อยละ

จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียน

เกรด
๓ - ๔

คิดเป็นร้อยละ

จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียน

เกรด
๓ - ๔

คิดเป็นร้อยละ

ศิลปะ

๙,๔๑๖

๗,๑๒๔

๗๕.๖๖

๗,๗๑๙

๖,๑๗๕

๘๐.๐๐

๘,๗๔๘

๖,๕๔๓

๗๔.๗๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๔       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
            ๔.๑ ปัญหา/อุปสรรค, จุดแข็ง/โอกาส ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                        ปัญหา
                        - ขาดการไปอบรมสัมมนาทางด้านศิลปะ
                        - สภาพแวดล้อม สถานที่เรียนไม่เอื้ออำนวย
                        อุปสรรค
                        - ภาระงานหน้าที่อื่นมีมากขึ้น
                        - สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนของบุคลากรกลุ่มสาระศิลปะ
                          ยังไม่เอื้อเท่าที่ควร
                        จุดแข็ง
                        - ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีความรู้ในสาขาวิชาเป็นอย่างดี สอนและให้ความรู้
                          กับนักเรียน
                          มาเป็นเวลานานพอสมควรจนเกิดความชำนาญ และมีการถ่ายทอดที่ดี
                        - วิชาศิลปะโดดเด่น และเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองในด้านสุนทรีย์ และสร้างสรรค์
                          จึงเป็นจุดเด่นง่ายกว่าวิชาอื่นๆ
                        - ได้รับรางวัลมากมายในการส่งเข้าประกวดแข่งขัน
                        - นักเรียนให้ความสนใจวิชาศิลปะ เช่น วงโยธวาทิต, วงดนตรีไทย, นาฏศิลป์
                          และทัศนศิลป์ เป็นต้น

                        โอกาส
                        - โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่มีนักเรียนจำนวนมาก
                          จึงมีโอกาสค้นพบนักเรียนที่มีศักยภาพ คุณภาพ และสนใจใฝ่รู้ทางด้านศิลปะ
                          ทุกสาขาจำนวนมาก สามารถคัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านนี้
                          ได้มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก
                        - โรงเรียนให้การสนับสนุน ส่งเสริมอย่างจริงจัง ทั้งในด้านงบประมาณและขวัญกำลังใจ
                          ทำให้เป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองต่อไปของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

            ๔.๒ แนวทางการพัฒนาร่วมกันเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

                        พัฒนาผลสัมฤทธิ์ศิลปะ
                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการส่งเสริม
                        ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม
                        ความมีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์
                        ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
                        ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

                        เครื่องมือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางศิลปะให้สูงขึ้น
                        ๑. ครูใช้เทคนิคและสื่อการสอนที่เหมาะสม เช่น power point, DVD
                             จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนให้พัฒนา ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
                             ใฝ่รู้ รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต
                        ๒. สื่อด้านกราฟฟิก - ภาพเคลื่อนไหว คอมพิวเตอร์มีเดีย จะเป็นสื่อการสอน
                             ที่สามารถนำมาใช้สอนได้เป็นอย่างดี เสนอเนื้อหาสาระได้หลายรูปแบบ เช่น ตัวอักษร
                             ภาพนิ่ง กราฟฟิก เสียงบรรยายและเสียงดนตรี เพื่อสร้างบรรยากาศที่สมจริง
                             และน่าสนใจ ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ
                        ๓. ครูต้องมีแผนการสอนและมีแบบทดสอบวัดประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน
                            ครูต้องมีองค์ประกอบภายในหน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด /
                             สาระสำคัญ สาระการเรียนรู้ ชิ้นงานหรือภาระงานที่กำหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
                             การเรียนการสอนและเกณฑ์การประเมินผลทุกหน่วยการเรียนรู้จะต้องเชื่อมโยงกับ
                             มาตรฐาน / ตัวชีวัด
                        ๔. การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์
                        ๕. การจัดแผนการสอนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
                            นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
                            ช่วยให้นักเรียนเข้าสู่แหล่งการเรียนรี่หลากหลาย
                        ๖. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนเกิดทักษะ
                            ขั้นตอนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
                        ๗. เน้นกระบวนการมากกว่าผลงาน ได้คิด ออกแบบ วางแผน ฝึกทักษะชีวิต
                             พัฒนา ใคร่ครวญ แยกแยะคุณค่า เปิดโอกาสให้นักเรียนนำเสนอที่มาของผลงาน
                                    - จัดแสดงผลงานนักเรียน นิทรรศการย่อย
                                    - สนับสนุนนักเรียนไปศึกษาดูงานศิลปะ
                                    - ส่งประกวดแข่งขันศิลปะ และสนับสนุนในทุกด้าน
                        ๘. สิ่งที่ครูศิลปะควรตระหนัก
                                    - การเลือกชิ้นงานให้เหมาะสมในการสั่งงานนักเรียน
                                    - ปล่อยให้นักเรียนทำงานได้อย่างเต็มที่ โดยครูมีส่วนร่วมสำคัญในการช่วยเหลือ
                                      และปรับแต่ง
                                    - ห้ามกำหนดกฎเกณฑ์ เปรียบเทียบ คาดหวังต่อนักเรียนไว้ล่วงหน้า
                                      เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากการฝึกฝน ความสนใจ ความตั้งใจของนักเรียน
                                    - ในวงการศิลปะ ผลงานที่สวยอาจไม่ใช่ผลงานที่ดีเสมอไป
                                      แต่ผลงานที่ให้ความสุขแก่ผู้สร้างผลงาน จะเปล่งประกายความสวยงาม
                                      แก่ผู้รับชมผลงานในตัวของมันเอง

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

            ๕.๑ นายวิสิทธิ์  ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวในที่ประชุมว่าได้เพิ่มอัตราตำแหน่งครูบรรจุใหม่ในสาขาวิชาดนตรีสากลอีก ๑ ตำแหน่ง
            ๕.๒ นางสาวรวิวรรณ  ชัยมงคล ได้กล่าวเกี่ยวกับห้องพักครูที่ใช้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสาขาวิชาทัศนศิลป์บริเวณอาคาร ๒ นั้นมีปัญหาเล็กน้อย เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับห้องเรียนของนักเรียน และครูใช้การเดินสอนตามห้องประจำของนักเรียน โดยนายวิสิทธิ์  ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวตอบว่าสาเหตุที่ได้จัดให้สาขาวิชาทัศนศิลป์อยู่ที่อาคาร ๒ นั้น เนื่องจากมีบริเวณลานหน้าห้องกี่กว้างขวาง เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมในสาขาวิชาทัศนศิลป์ โดยหากเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นแล้วนั้นถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่พร้อมสำหรับจัดกิจกรรมการฝึกทักษะปฏิบัติสาขาวิชาทัศนศิลป์มากกว่า โดยครูที่สอนในห้องประจำของนักเรียนตามชั้นเรียนต่าง ๆสามารถใช้เครื่องโปรเจคเตอร์ที่ทางโรงเรียนได้ติดตั้งเพื่อประกอบการเรียนการสอนได้ และได้กล่าวถึงบริเวณอาคาร ๙ ว่าไม่เหมาะกับการจัดกิจกรรมทางทัศนศิลป์ เนื่องจากห่างไกล ไม่มีครูอยู่ประจำ และมีการมั่วสุมของนักเรียนอยู่บ่อยครั้ง การให้นักเรียนเดินไปเรียนจะใช้เวลานานและเกิดความวุ่นวาย หากเป็นไปได้อยากให้ย้ายการจัดกิจกรรมมาจัดบริเวณลานหน้าอาคาร ๒ แทน
            ๕.๓ นายโชติพงษ์  วิมะลิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กล่าวถึงสาเหตุการไม่มีครูอยู่ประจำบริเวณอาคาร ๙ เนื่องจากครูหลายท่านนั้นได้ติดภาระงานอื่น ๆที่มากกว่างานการสอนในสาขาวิชาของตนเอง โดยนายวิสิทธิ์  ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวตอบว่าขอให้เข้าใจในกรณีภาระงานอื่น ๆของครู เนื่องจากครูทุกคนจะต้องช่วยกันทำงานในภาระงานพิเศษต่าง ๆที่ได้รับมอบหมายเพื่อเป็นการร่วมพัฒนาโรงเรียน และยังกล่าวต่ออีกว่าครูต้องมีคาบสอนอย่างน้อย ๑๘ คาบขึ้นไป มิฉะนั้นจะเป็นปัญหาต่อการประเมินต่างๆ
            ๕.๔ นายวิสิทธิ์  ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวชื่นชมในการวิเคราะห์จุดแข็งของกลุ่มสาระฯ โดยฝากให้มองนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศที่สามารถต่อยอดต่อไปในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยจะต้องส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด เช่น งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อเป็นการฝึกฝนนักเรียน โดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯช่วยในเรื่องการเตรียมตัวของนักเรียน ในการฝึกซ้อม โดยอาจจะส่งนักเรียนไปเรียนกับอาจารย์ที่มีความสามารถเฉพาะทางที่อยู่ภายนอกโรงเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ของนักเรียนในอีกทางหนึ่งได้
            ๕.๕ นายวิสิทธิ์  ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวชื่นชมในรางวัลของกลุ่มสาระฯที่ได้มาในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยกล่าวเสริมอยากให้ครูในกลุ่มสาระฯและนักเรียนกิจกรรมได้ไปศึกษาดูงานต่าง ๆ ทั้งในระดับภาค และระดับประเทศ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
            ๕.๖ นายวิสิทธิ์  ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวถึงการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของกลุ่มสาระฯ ว่าเป็นต้นแบบที่ชัดเจนในการจัดกิจกรรม ที่มีการฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลา โดยอยากให้หาแหล่งการเรียนรู้และเวทีการแสดงผลงานของนักเรียน เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มโอกาสของนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
            ๕.๗ นายวิสิทธิ์  ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวถึงการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนที่สนใจในกิจกรรมต่าง ๆของกลุ่มสาระฯ ฝากให้ครุผู้สอนทำการสอนให้ตรงกับสาขาในการรับเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใช้สื่อการสอนที่หลากหลายและเหมาะสม เพื่อเป้าหมายหลักคือสุนทรียภาพของนักเรียน
            ๕.๘ นางสาวรวิวรรณ  ชัยมงคล ได้กล่าวถึงปัญหาในการจัดสอนแทน เนื่องจากคาบสอบของครูในกลุ่มสาระฯส่วนมากจะเป็นคาบคู่และใช้เวลาสอนที่พร้อมกัน ในบางครั้งอาจทำให้ไม่มีครูอยู่ภายในห้องพักครู โดยนายวิสิทธิ์  ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวตอบถึงสาเหตุนั้นมีมาจากหลายสาเหตุ ทั้งการเรียนรด.ของนักเรียน โดยให้ครูในกล่มสาระฯได้ทำความเข้าใจและแก้ไขสถานการณ์เป็นลำดับไป
            ๕.๙ นายสน ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้กล่าวเกี่ยวกับด้านหน้าอาคาร ๙ นั้น ในขณะนี้ได้มีการปรับปรุงและทาสีอาคารเพิ่มเติม และจะมีนักเรียนที่เรียนวิชาเกษตรอยู่บริเวณนั้นด้วย จะทำให้นักเรียนนั้นปะปนกันได้ และทางด้านอาคาร ๒ ซึ่งมีบริเวณติดต่อกับโรงอาหารเก่าซึ่งกำลังมีการปรับปรุง อาจมีเสียงดังจากการก่อสร้างทำให้รบกสนการเรียนการสอน โดยหากมีปัญหาอะไรรบกวนให้แจ้งได้ตลอดเวลา
            ๕.๑๐ นางยุวนุช  ไชยพฤกษ์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการได้กล่าวถึงคะแนนของนักเรียน โดยนายวิสิทธิ์  ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวถึงปัญหาต่าง ๆในเรื่องเกี่ยวกับคะแนนของนักเรียน คือ
                        ๑. นักเรียนได้เกรดน้อยกว่าความเป็นจริงเนื่องจากไม่มีการตรวจสอบคะแนนของครูผู้สอน
                        ๒. นักเรียนไม่เข้าเรียนแต่มีเกรด
                        ๓. ครูไม่แจ้งคะแนนของนักเรียนหลังการสอบหรือเก็บคะแนนในชั้นเรียน
                        ๔. ผู้ปกครองนักเรียนไม่ทราบเรื่องการมีปัญหาทางการเรียนของนักเรียน
                            เนื่องจากไม่มีการแจ้งให้ทางผู้ปกครองทราบ
                        ๕. ให้รายงานผู้อำนวยการทันทีเมื่อมีเกิดปัญหาพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
             และยังได้กล่าวถึงแนวคิดในการใช้ Application การตรวจสอบรายชื่อการเข้าเรียนของนักเรียนผ่าน Smart Phone เพื่อสะดวกในการตรวจสอบละลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นของนักเรียน
            ๕.๑๑ นางสาวรวิวรรณ  ชัยมงคล กล่าวถึงเรื่องห้องน้ำครูใต้อาคาร ๒ ขอให้ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ปรับปรุงเพื่อความสะดวกของครูในรายวิชาต่าง ๆที่เดินทางมาสอนภายในอาคาร และแจ้งปัญหานักเรียนที่ใช้บริเวณกันสาดของโรงอาหารเป็นทางลัดในการข้ามไปอาคารอื่น ๆ ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุอันเป็นอันตรายได้ โดย นายวิสิทธิ์  ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ฝากเรื่องเหล่านี้ไปยัง นายสน  ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปให้รับทราบแล้ว
            ๕.๑๒ นายวิสิทธิ์  ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ถามถึงปัญหาต่างของกลุ่มสาระฯ โดยนางสาวนันทวัน  พักรกรึก ทำหน้าที่สอนในสาขาวิชานาฏศิลป์ได้กล่าวถึงปัญหาการฝึกซ้อมของนักเรียนในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เนื่องจากตนเองได้ติดตาบสอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในคาบ ๙ - ๑๐ และได้ขอติดตั้งตู้ใส่ชุดและอุปกรณ์การแสดง, นางสาวฐิติกา  ไวคกุล และนายวรพงศ์ 
พิพัฒน์วรพงศ์ ทำหน้าที่สอนในสาขาวิชาดนตรีได้ขอติดตั้งตู้และชั้นวางอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย
และนายโชติพงษ์  วิมะลิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทำหน้าที่สอนในสาขาวิชาดนตรีสากล ขอให้ปรับปรุงบริเวณอาคารโดมดนตรีข้างหอประชุมโรงเรียน โดยนายวิสิทธิ์  ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับทราบและอนุมัติในที่ประชุม
            ๕.๑๓ นายวิสิทธิ์  ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวสรุปให้ทางกลุ่มสาระฯเน้นการเรียนการสอนที่มีการวัดประเมินผลให้ชัดเจน เน้นการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆโดยเฉพาะการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  และการฝึกซ้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายในกิจกรรมนาฏศิลป์ ให้สามารถใช้วันเวลาในวันพฤหัสบดีที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายหยุดเรียนได้

 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

 

ลงชื่อ                                                                                       ลงชื่อ
           ( นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์ )                                                       ( นายโชติพงษ์  วิมะลิน )
             ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ