รายงานการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

รายงานการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อ วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ผู้เข้าร่วมประชุม           ๑๒       คน
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม      -           คน
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
ประธานในที่ประชุม     นายโชติพงษ์  วิมะลิน     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ระเบียบวาระที่ ๑        เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
            ๑.๑ ครูบรรจุใหม่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน ๑ คน   ได้แก่
                        ๑. นางสาวกรรณิกา  จันทะเกิด    สอนวิชาดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
                                                                        งานพิเศษกับทางโรงเรียนคืองานสัมพันธ์ชุมชน

            ๑.๒ ครูอัตราจ้างใหม่ในกลุ่มสาระฯ จำนวน ๑ คน   ได้แก่
                        ๑. นายวาทิน  สินชู                    สอนวิชาดนตรีสากล (โครงงาน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๒       รายงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖
                              ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๗๕ คะแนน เหรียญเงิน อันดับที่ ๙

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑-ม.๖

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๙๒ คะแนน เหรียญทอง ชนะเลิศ

แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๗๓ คะแนน เหรียญเงิน อันดับ ๔

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๘๔ คะแนน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.๑-ม.๓

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๗๘ คะแนน เหรียญเงิน อันดับ ๔

การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.๑-ม.๓

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๘๐ คะแนน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.๑-ม.๓

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๗๙ คะแนน เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.๔-ม.๖

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๘๕ คะแนน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.๑-ม.๖

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๗๗ คะแนน เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-ม.๓

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๘๗ คะแนน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๔-ม.๖

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๘๕ คะแนน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.๑-ม.๓

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๗๐ คะแนน เหรียญเงิน อันดับ ๕

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.๔-ม.๖

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๘๑ คะแนน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๔-ม.๖

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๘๐ คะแนน เหรียญทอง อันดับ ๔

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑-ม.๓

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๗๕ คะแนน เหรียญเงิน อันดับ ๖

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๑-ม.๓

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๗๐ คะแนน เหรียญเงิน อันดับ ๘

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๔-ม.๖

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๗๐ คะแนนเหรียญเงิน อันดับ ๑๐

การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.๑-ม.๓

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๗๐ คะแนน เหรียญเงิน อันดับ ๔

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.๑-ม.๓

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๘๐ คะแนน เหรียญทอง อันดับ ๔

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.๔-ม.๖

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๗๕ คะแนน เหรียญเงิน อันดับ ๗

 

ระเบียบวาระที่ ๓        หน้าที่และงานพิเศษของบุคลากรภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
            ๑. นายโชติพงษ์  วิมะลิน                         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                                                                        งานพิเศษ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
            ๒. นางเหมวรรณ  เจริญศรี                      รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                                                                        งานนิเทศการศึกษา
                                                                        งานพิเศษ หัวหน้าสำนักงานบริหารงานทั่วไป
            ๓. นางสาวรวิวรรณ  ชัยมงคล                  งานวิชาการมัธยมศึกษาตอนต้น
                                                                        งานหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
                                                                        งานพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
            ๔. ว่าที่ร้อยตรีสิรภพ  ชำนาญดี                งานวิชาการมัธยมศึกษาตอนปลาย
                                                                        งานพัฒนาสื่อและงานวิจัยทางการศึกษา
                                                                        งานพิเศษ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
            ๕. นายวิวรรธน์  ศรีวีระชัย                       งานหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
                                                                        งานวัดและประเมินผลมัธยมศึกษาตอนปลาย
                                                                        งานพิเศษ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
            ๖. นางกนกอร  รื่นวุฒิ                             งานวัดและประเมินผลมัธยมศึกษาตอนต้น
                                                                        งานจัดสอนแทน
                                                                        งานพิเศษ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
            ๗. นางสาวนันทวัน  พักรกรึก                   งานประกันคุณภาพภายใน
                                                                        งานแผนงาน
                                                                        งานพิเศษ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
            ๘. นางสาวฐิติกา  ไวคกุล                        งานพัสดุ
                                                                        งานประชาสัมพันธ์
                                                                        งานพิเศษ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
            ๙. นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์                 งานสารสนเทศ
                                                                        งานสวัสดิการ
                                                                        งานบรรณารักษ์
                                                                        งานพิเศษ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
            ๑๐. นางจิราภรณ์  พันธุ์เพชรายุธ             งานสารบรรณ
                                                                        งานเลขานุการ
                                                                        งานพิเศษ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
            ๑๑. นางสาวกรรณิกา  จันทะเกิด             งานประชาสัมพันธ์
                                                                        งานพิเศษ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
            ๑๒. นายวาทิน  สินชู                             

 

ระเบียบวาระที่ ๔       เรื่องการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖
                                    ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี
          สืบเนื่องจาก การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑-ม.๖ ของโรงเรียน ได้รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา จึงให้บุคลากรภายในกลุ่มสาระฯได้ร่วมมือกันในการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นต่อไปในระดับภาค

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

            ทางกล่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจะจัดการสัมมนาร่วมใจภายในกลุ่มสาระฯ เพื่อความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวและต้อนรับบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกสอน พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน และแจกเสื้อกลุ่มสาระฯแก่ทุกคนเนื่องในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้รับทราบร่วมกันอีกครั้ง

 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

 

ลงชื่อ                                                                                       ลงชื่อ
           ( นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์ )                                                       ( นายโชติพงษ์  วิมะลิน )
             ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ