รายงานการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559

รายงานการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อ วันจันทร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมอาคารเติม - อารี  ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ผู้เข้าร่วมประชุม           ๑๑       คน
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม      ๑          คน
                                    ๑. นางเหมวรรณ  เจริญศรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
ประธานในที่ประชุม     นายโชติพงษ์  วิมะลิน     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ระเบียบวาระที่ ๑        เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
            ทางโรงเรียนจะจัดงานนิทรรศการวิชาการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีหน้าที่ในการจัดพิธีเปิดของงานและจัดบูธแสดงผลงานนักเรียนในหัวข้อของงานคือ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษาไทย” ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ โดยทางกลุ่มบริหารวิชาการจะแจ้งวันที่ให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ ๒       การจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในงานนิทรรศการวิชาการ
                             ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

            การจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระฯศิลปะในปีนี้จะงดการประกวดวงดนตรี Rittiya Music และไม่มีการแสดงในพิธีเปิดงานของโรงเรียน เนื่องจากอยู่ในช่วงถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คงเหลือไว้แต่เพียงการแข่งขันทางทัศนศิลป์ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษาไทย” และการจัดบูธแสดงผลงานนักเรียนของกลุ่มสาระฯศิลปะ
            และเนื่องจากครูเหมวรรณ  เจริญศรี และครูวิวรรธน์  ศรีวีระชัย ได้รับมอบหมายจากกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เตรียมสถานที่บริเวณศูนย์กีฬา ๖๐ ปี ในการจัดงานนิทรรศการของโรงเรียน จึงมอบหมายให้
ครูรวิวรรณ  ชัยมงคล และครูจิราภรณ์  พันธุ์เพชรายุธ ดำเนินการในการจัดการแข่งขันทัศนศิลป์และการจัดบูธแสดงผลงานนักเรียน
            ในเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดบูธแสดงผลงานนักเรียนและการจัดซุ้มประตูทางเข้าหน้าศูนย์กีฬา ๖๐ ปี  ให้แจ้งรายละเอียดพร้อมราคาประมาณการที่ครูฐิติกา  ไวคกุล ก่อนวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓        เรื่องอื่นๆ
            ขอขอบคุณคณะครูภายในกลุ่มสาระฯศิลปะทุกท่านที่ได้ช่วยดำเนินการในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ที่ผ่านมาทั้งในระดับเขตพื้นที่และระดับภาค
            และร่วมเรียนเชิญคณะครูทุกท่าน, นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน และนักเรียนที่ได้ร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มสาระฯศิลปะ ร่วมรับประทานอาหารในงานครูพบนักเรียนกิจกรรมและรับเสื้อประจำกลุ่มสาระฯศิลปะ        ในวันที่ พฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณโดมดนตรี เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

 

ลงชื่อ                                                                                       ลงชื่อ
           ( นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์ )                                                       ( นายโชติพงษ์  วิมะลิน )
             ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ