กิจกรรมฤทธิยะวรรณาลัยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

  • กิจกรรมฤทธิยะวรรณาลัยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 8 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม ฤทธิยะเรียนรู้ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้กับนักเรียนเรื่อง การรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่ง ในด้านต่าง ๆ เช่น การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น