กิจกรรมการแข่งขันประกวดฤทธิยะวรรณาลัยใส่ใจมารยาทไทย

  • กิจกรรมการแข่งขันประกวด ฤทธิยะวรรณาลัยใส่ใจมารยาทไทย วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดมารยาทไทยทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย