กิจกรรมการแข่งขันประกวดฤทธิยะวรรณาลัยใส่ใจมารยาทไทย

  • กิจกรรมการแข่งขันประกวด ฤทธิยะวรรณาลัยใส่ใจมารยาทไทย วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมฤทธิยะวรรณาลัย ใส่ใจมารยาท สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดมารยาทไทยทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย