p_math

บุคลากรกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

น.ส.จุฑามาศ บุญฉลอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายธีรภัทร ปานสมุทร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายรณฤทธิ์ คูศิริรัตน์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางกัญญา มณีเรือง
น.ส.เรณู วุฒิวิชญานันต์
นางวันดี แจ่มตระกูล
นางดวงมณี ตุลวรรธนะ
นายวิชัย พุฒิมานิตพงศ์
นางปราณี อ่อนบุญญะ
น.ส.ขวัญสยาม ชูสุวรรณ
นายวีระ กงถัน
ครูพุทธพร พึ่งเกษมสมบูรณ์
น.ส.พรนภา อร่ามรัศมี
นายเอกชัย พลกำแหง
น.ส.รัชดาพร แหวนหล่อ
นางจารุภรณ์ บรรจงศิริ
น.ส.ชัชมาศ สุดจำ
นางวัชราภรณ์ รัตนวงศ์
ครูจรัญ มาพิทักษ์
ครูจริยา นาทมพล
ครูสำเริง ทองพูน
ครูสถาพร พลพาภ