ศิษย์เก่า

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม สร้างเสริมพหุปัญญา พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ 18 กันยายน พ.ศ.2490

บริการข้อมูลสำหรับศิษย์เก่า

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินกำหนดวันต่างๆ ของโรงเรียน

การขอใบ ปพ.1 ฉบับ2

สำหรับขอใบจบการศึกษา ฉบับที่ 2
ในกรณีเอกสารหาย

ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

สำหรับลงทะเบียนวิชาชุมนุม
ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย

ขอใบรับรองนักเรียน

สำหรับนักเรียนขอใบรับรอบ ปพ.1 ปพ.7
ผ่านระบบ online

ลูกฤทธิยะ

หนังสือรุ่น