กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข้อมูลทั่วไปกลุ่มบริหารงานบุคคล

วิสัยทัศน์

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล

 

พันธกิจ

        1.  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

        2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

        3.  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล

        4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าศาสตร์พระราชาในการดำเนินชีวิต

 

เป้าประสงค์

      1.  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจอย่างหลากหลาย

      2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3

      3.  เพิ่มศักยภาพผู้เรียนในด้านวิชาการและกิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

      4.  ครูทำวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนานวัตกรรมน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

      5.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการและระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ได้รับการรับรอง จากการประเมินภายนอก

      6.  ผู้เรียน ครู ผู้บริหารและบุคลาการทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ มาตรฐานสากล

      7.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทยตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชา

 

กลยุทธ์ของโรงเรียน

      1.  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

      2.  สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน

      3.  กระจายอำนาจและความรับผิดชอบการบริหารการจัดการศึกษา

      4.  ส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการ

      5.  ส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา

      6.  ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและการ ประเมินผล ทักษะในการสื่อสารของครูให้มี  สมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

      7.  เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงาน เกิดผลการ ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์

      8.  ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและ ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ

      9.  ส่งเสริมให้องค์กร องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผน สรรหา ย้าย โอนครูและบุคลากร ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน

      10.  ส่งเสริมระบบสารสนเทศเพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ

      11.  พัฒนากระบวนการ กำกับติดตาม นิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นายนพดล อารมณ์รัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ข้อมูลบุคลากร

 

นายนพดล อารมณ์รัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริกหารงานบุคคล

 

 

ครูวัชรี  ศาลากิจ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

ครูอัฌชา  รัชพรมงคล

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

โครงสร้างการบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

Wee

11/12/2019

Wee

24/06/2019

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล

♦ ตั้งอยู่ที่ หน้าอาคาร 1 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 Fax :

เบอร์ติดต่อหน่วยงานภายใน

 • รองผู้อำนวยการฯ ต่อ 911

 • งานกิจการนักเรียน ต่อ 912

 • งานบุคลากร ต่อ 913