บุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ

นางอรวรรณ อาจเวทย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ครูวีระ กงถัน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ครูโชติพงษ์ วิมะลิน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ครูปาณิสรา บัวทอง
หัวหน้าสำนักงาน

ครูขวัญสยาม ชูสุวรรณ
หัวหน้างานวัดผลประเมินผลฯ

ครูฉัตรสุดา  พิมพา
หัวหน้างานหลักสูตร

ครูรัชดาพร บุญคง
หัวหน้างานทะเบียน

ครูปัณณวัฒน์ สนเล็ก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

ครูอนันต์  พาหา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ครูกัญชลี ตรงจิตติปัญญา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

ครูอริญรดา ผดุงเพียร
หัวหน้างานตอบสนองนโยบายฯ

ครูภัสรา ทองเกิด
หัวหน้างานพัฒนาสื่อฯ

ครูสำเริง  ทองพูน
หัวหน้างานรับนักเรียน

      ครูพรศิริ ไกรดิษฐ์
หัวหน้างานวิจัยฯ

ครูพรเทพ  กลิ่นด่านกลาง
งานหน้างานประกันฯ

ครูพรทิพย์  หุ่นดี
งานหน้างานนิเทศฯ

ครูธีรภัทร์ ปานสมุทร์
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ เตรียมทหาร

ครูเจนจิรา  ศรีทองอุ่น
หัวหน้า IP/งานวัดผลประเมินผลฯ

ครูจุฑาวรรณ ซื่อสัตย์
งานวัดผลประเมินผลฯ

ครูนิภารัตน์ สิงหาอาจ
งานวัดผลประเมินผลฯ

ครูเบ็ญจวรรณ บุสดี
งานแผนงาน

ครูวัชราภรณ์ รัตนวงศ์
งานทะเบียน

ครูพรนภา อร่ามรัศมี
งานวัดผลประเมินผลฯ