บุคลากร

นางสาวสิวาลัย  สวัสดิ์รักษา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวพจนี แก้วสมจิต

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
และหัวหน้างานแผนงาน

นางสาวศิรินภา คุ้มจัน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้างานการเงิน และหัวหน้างานสวัสดิการ

นางสาวณัฏฐียา ลำภูศรี
หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาวจิณณะ  สิทธิวงษ์
หัวหน้างานบริหารบัญชี
นางสาวสุนิษา  ธนพฤษณานันท์
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
นางสาวอรชุมา ยงพัฒนจิตร
หัวหน้างานสารบรรณโรงเรียน
นายอาทิตย์  อ่อนพุทธา
หัวหน้างานยานพาหนะ
นางสาววงเดือน  วาเรืองศรี
หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
และหัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวสุนันทา กมลผาด
หัวหน้างานสารสนเทศ
นางสาวจินตนา  ทัพวัน
หัวหน้างานจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

นางสาววิภากร  พันธ์สระน้อย
หัวหน้างานตรวจสอบภายในสถานศึกษา

นางสาววรนัณ  ชนะรัตรวิเดช
หัวหน้างานสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา

นางสาวนฤมล  ปาลี
หัวหน้างานสหวิทยาเขต

นางสาวจริยา  นาทมพล
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ