รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ทดแทน)

ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ทดแทน) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา โดยมีคุณสมบัติแนบท้ายประกาศตามตำาแหน่ง ดังต่อไปนี้
1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน จำนวน 1 อัตรา
2. ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-14 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว