รับสมัครนักเรียนภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ม.เกษตร กำแพงแสน

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครให้นักเรียนทราบดังรายละเอียดข้างล่างนี้
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่วันที่ 1-15 ธ.ค.61 นี้ (TCAS รอบที่ 1)
ผู้สมัครภาคปกติ นักเรียนต้องมีคุณสมบัติ คือ มีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 มีผลการเรียน
คณิตศาสตร์และฟิสิกส์เฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.50 
ผู้สมัครภาคพิเศษ นักเรียนต้องมีคุณสมบัติ คือ มีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
พร้อมเอกสารแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

**ไม่ต้องใช้คะแนน GAT/PAT

ท่านสามารถสมัครได้ที่ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/quota/regis/login.php
ขอแสดงความนับถือ
รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
โทร 034-351896